Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Voldoen aan Beweegrichtlijnen'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Methode: Methoden en bronnen | Voldoen aan de Beweegrichtlijnen

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Nationale trend

Sla de grafiek Voldoen aan de Beweegrichtlijnen, 2001-2023 over en ga naar de datatabel

Huidige situatie

In 2023 voldeed 45% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder aan de Beweegrichtlijnen. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar en het niveau van 2016, maar lager dan in de jaren 2017 t/m 2021. Kinderen (4 t/m 11 jaar) en hoger opgeleiden voldoen vaker aan de Beweegrichtlijnen. Jongeren (12 t/m 17 jaar), ouderen (65 jaar en ouder), lager opgeleiden, mensen met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) en mensen die buiten Europa geboren zijn voldoen minder vaak aan de Beweegrichtlijnen (zie onderstaande grafieken).

Trend over tijd

Tussen 2001 en 2020 is er een licht stijgende trend te zien in het percentage van de Nederlandse bevolking dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen.  Met name ouderen en hoger opgeleiden zijn meer gaan bewegen in de periode 2001 tot en met 2020 (zie onderstaande grafieken). Vanaf 2021 is er een daling te zien in het voldoen aan de Beweegrichtlijnen, al lijkt dit in 2023 te stabiliseren.

Cijfers per doelgroep

Geslacht

Sla de grafiek Voldoen aan de Beweegrichtlijnen, 2001-2023 over en ga naar de datatabel

Mannen voldoen vaker aan de Beweegrichtlijnen

In 2023 voldeden mannen iets vaker aan de Beweegrichtlijnen dan vrouwen. In alle meetjaren is het verschil tussen deze twee groepen gering.

Leeftijd

Sla de grafiek Voldoen aan de Beweegrichtlijnen, 2001-2023 over en ga naar de datatabel

Kinderen voldoen het vaakst aan de Beweegrichtlijnen

Het aandeel van de bevolking dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen varieert binnen de leeftijdsgroepen tussen 39-40% (jongeren en ouderen) en 60% (kinderen). Een stijging in het voldoen aan de Beweegrichtlijnen is met name te zien in de kinderen (vanaf 2015) en ouderen (vanaf 2001). Na 2020 is voor alle groepen een lichte daling te zien. Deze daling was het grootst in de groep van 18 t/m 64 jaar. Deze trend lijkt in 2023 te stabiliseren. Voor kinderen en jongeren is in 2023 een lichte stijging te zien.

Opleiding

Sla de grafiek Voldoen aan de Beweegrichtlijnen, 2001-2023 over en ga naar de datatabel

Mensen met een hbo en wo opleidingsniveau voldoen het vaakst aan de Beweegrichtlijnen

In 2023 voldeed 51% van de mensen met een hbo of wo opleidingsniveau aan de Beweegrichtlijnen. Bij de andere groepen was dit aandeel lager (40% voor havo, vwo en mbo en 33%  voor lo, vmbo, avo, onderbouw en mbo1). Tussen 2001 en 2020 is het aandeel dat aan de Beweegrichtlijnen voldoet voor alle groepen gestegen. In de groep mensen met een hbo of wo opleidingsniveau is deze stijging het grootst.

Huishoudinkomen

Sla de grafiek Voldoen aan de Beweegrichtlijnen, 2001-2023 over en ga naar de datatabel

Mensen met een hoog huishoudinkomen voldoen vaker

Mensen met een hoog huishoudinkomen (kwintiel 5) voldeden in 2023 vaker aan de Beweegrichtlijnen dan mensen met een lager inkomen. Dit geldt voor alle meetjaren sinds 2014. Het aandeel dat voldoet varieert licht over de tijd, waarbij er geen duidelijke trend zichtbaar is tussen 2014 en 2023.

Herkomst

Sla de grafiek Voldoen aan de Beweegrichtlijnen, 2022-2023 over en ga naar de datatabel

Deel Nederlandse bevolking dat geboren is buiten Europa voldoet minder vaak aan de Beweegrichtlijnen

In 2023 voldeed 47% van de Nederlandse bevolking zonder migratieachtergrond aan de Beweegrichtlijnen. Voor Nederlanders waarvan de ouder(s) niet in Nederland zijn geboren, ligt dit percentage lager (40-44%). Het deel van de Nederlandse bevolking dat buiten Europa is geboren, voldoet het minst vaak aan de Beweegrichtlijnen (38%).

Van 2014 t/m 2021 is de herkomst uitgevraagd in drie categorieën, vanaf 2022 is dit uitgevraagd in vijf categorieën. Zie voor eerdere meetjaren onderstaand Excelbestand.

Lichamelijke beperking

Sla de grafiek Voldoen aan de Beweegrichtlijnen, 2014-2023 over en ga naar de datatabel

Mensen met een lichamelijke beperking voldoen minder vaak aan de Beweegrichtlijnen

In 2023 voldeed 23% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) aan de Beweegrichtlijnen, terwijl het aandeel mensen dat voldeed zonder een beperking 47% was. In alle meetjaren (sinds 2014) is het aandeel van de bevolking dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen hoger onder mensen zonder lichamelijke beperking.

Seksuele voorkeur

Sla de grafiek Voldoen aan de Beweegrichtlijnen, 2001-2023 over en ga naar de datatabel

Mensen met een aseksuele voorkeur voldoen minder vaak aan de Beweegrichtlijnen

In 2023 voldeden mensen met een aseksuele voorkeur veel minder vaak aan de Beweegrichtlijnen (20%) dan mensen met een andere seksuele voorkeur (45-49%). Mensen met een homoseksuele/lesbische voorkeur voldoen het vaakst aan de Beweegrichtlijnen.

Vanaf 2022 wordt er onderscheid gemaakt tussen 4 groepen, terwijl in de eerdere meetjaren (2014-2021) enkel onderscheid werd gemaakt tussen mensen met een heteroseksuele voorkeur en mensen met een lesbische, homoseksuele of biseksuele voorkeur. In de eerdere meetjaren is te zien dat mensen met een heteroseksuele voorkeur iets minder vaak voldoen aan de Beweegrichtlijnen dan de andere groep, met uitzondering van de meetjaren 2016 en 2021.

* T/m 2021 is seksuele voorkeur uitgevraagd in twee categorieën, vanaf 2022 is dit uitgevraagd in vier categorieën

Overig

Download de overige uitsplitsingen

Het voldoen aan de Beweegrichtlijnen is ook uitgesplitst  naar:

 • Combinatie opleidingsniveau en huishoudinkomen
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Landsdeel
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeente grootte
 • Wekelijks sporten
 • Ervaren gezondheid
 • Overgewicht
 • Type aandoening (zoals diabetes, kanker, hartziekten, depressie, longziekten en aandoening van bewegingsapparaat etc).

Zie hiervoor onderstaand Excelbestand.

Cijfers per gemeente

 

Tekst cijfers per geemente

Voldoen aan Beweegrichtlijnen per gemeente

De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 laat zien dat het percentage mensen dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen per gemeente varieert tussen 33,2 en 66,1%.  De interactieve kaart is te vinden bij Sport op de kaart.

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD’en, CBS en RIVM

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.