Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Scholen met buitenschoolse beweegactiviteiten'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vaardig in bewegen van het Sportkakkoord II.

Bron: Monitor bewegingsonderwijs en sport primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs (Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Scholen met buitenschoolse beweegactiviteiten

Nieuwe cijfers verwacht: 2025 ( PO primair onderwijs (primair onderwijs)) en 2027 (SVBO)

Cijfers van de indicator

Scholen met buitenschoolse beweegactiviteiten

Regulier basisonderwijs

Sla de grafiek Aanbod na-/buitenschoolse beweegactiviteiten in regulier basisonderwijs, 2021 over en ga naar de datatabel

1 op 5 basisscholen biedt minstens wekelijks buitenschoolse beweegactiviteit aan

In 2021 gaf 19% van de scholen aan tenminste wekelijks na-/buitenschoolse beweegactiviteiten aan te bieden. Dertien procent van de basisscholen doet dit op maandelijkse basis, en een derde van de scholen (33%) geeft aan dit één tot enkele keren per jaar te doen. De meerderheid (35%) geeft aan nooit na-/buitenschoolse beweegactiviteiten aan te bieden.

Speciaal basisonderwijs

Sla de grafiek Aanbod na-/buitenschoolse beweegactiviteiten in speciaal basisonderwijs, 2023 over en ga naar de datatabel

Ruim een kwart biedt maandelijks naschoolse beweegactiviteit aan

In 2023 gaf 29% van de scholen voor speciaal basisonderwijs aan tenminste maandelijks naschoolse beweegactiviteiten aan te bieden. Een kwart van de scholen geeft aan dit één tot enkele keren per jaar te doen. Iets minder dan de helft (46%) geeft aan nooit naschoolse beweegactiviteiten aan te bieden.

Speciaal onderwijs

Sla de grafiek Aanbod na-/buitenschoolse beweegactiviteiten in speciaal onderwijs, 2023 over en ga naar de datatabel

2 op 3 scholen in speciaal onderwijs bieden geen naschoolse beweegactiviteiten aan

In 2023 gaf 18% van de scholen voor speciaal onderwijs aan tenminste maandelijks naschoolse beweegactiviteiten aan te bieden. Een op de 5 scholen (19%) geeft aan dit één tot enkele keren per jaar te doen. Bijna twee derde van de scholen voor speciaal onderwijs (63%) geeft aan nooit naschoolse beweegactiviteiten aan te bieden.

Voortgezet speciaal onderwijs

Sla de grafiek Aanbod na-/buitenschoolse beweegactiviteiten in voortgezet speciaal onderwijs, 2023 over en ga naar de datatabel

2 op 3 scholen in voortgezet speciaal onderwijs geen aanbod naschoolse beweegactiviteiten

In 2023 gaf 16% van de scholen voor speciaal onderwijs aan tenminste maandelijks naschoolse beweegactiviteiten aan te bieden. De minderheid van de VSO-scholen (15%) geeft aan dit één tot enkele keren per jaar te doen. Ruim twee derde van de scholen voor speciaal onderwijs (69%) geeft aan nooit naschoolse beweegactiviteiten aan te bieden.

Praktijkonderwijs

Sla de grafiek Aanbod na-/buitenschoolse beweegactiviteiten in praktijkonderwijs, 2023 over en ga naar de datatabel

Helft van scholen in praktijkonderwijs heeft geen naschools sportaanbod

In 2023 had iets meer dan de helft van de scholen in praktijkonderwijs naschools sportaanbod. Voor de andere helft geldt dat beweegactiviteiten na school 1 tot enkele keren per jaar worden aangeboden, of maandelijks of vaker.

Samenwerkingen van scholen met sport- en beweegorganisaties

Basisonderwijs

Sla de grafiek Aandeel basisscholen dat voor sport- en beweegactiviteiten (tijdens en na schooltijd) samenwerkt met verschillende organisaties, 2023 over en ga naar de datatabel

Basisscholen werken het meest samen met sportverenigingen

In 2023 werkten bassischolen het meest samen met sportverenigingen en gemeente en/of (sport)buurtwerk (minimaal 1 keer per jaar). Op de basisscholen werd het meest frequent ((vrijwel) wekelijks) samengewerkt met de buitenschoolse opvang (10%) en gemeente en/of buurtwerk (9%). Het minst werd samengewerkt met organisaties in het bedrijfsleven.

Voortgezet onderwijs

Sla de grafiek Aandeel scholen in het voortgezet onderwijs dat voor sport- en beweegactiviteiten (tijdens en na schooltijd) samenwerkt met verschillende organisaties, 2023 over en ga naar de datatabel

Scholen in het voortgezet onderwijs werken vaakst samen met sportverenigingen en sportscholen

In 2023 werkten scholen in het voortgezet onderwijs het meest samen met sportverenigingen en sportscholen, fitnesscentra en/of dansscholen. Met andere scholen werd door ruim de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs wel eens samengewerkt (54%), maar er zijn maar weinig scholen die maandelijks of vaker met andere scholen samenwerken (3%). Met welzijn- en/of zorginstellingen en het bedrijfsleven werd het minst samengewerkt.

Speciaal basisonderwijs

Sla de grafiek Aandeel scholen in het speciaal basisonderwijs dat voor beweeg- en sportactiviteiten (tijdens en na schooltijd) samenwerkt met verschillende organisaties, 2023 over en ga naar de datatabel

In speciaal basisonderwijs wordt regelmatig samengewerkt met behandelaars van leerlingen

In 2023 werd er in het speciaal basisonderwijs veel samengewerkt met behandelaars van leerlingen, sportverenigingen en gemeente en/of (sport)buurtwerk. Met behandelaars van leerlingen, denk hierbij aan bijvoorbeeld fysiotherapeuten, werd ook vaak maandelijks of vaker samengewerkt (63%). Met het bedrijfsleven werd het minst samengewerkt (93% geeft aan hier nooit mee samen te werken). 

Speciaal onderwijs

Sla de grafiek Aandeel scholen in het speciaal onderwijs dat voor beweeg- en sportactiviteiten (tijdens en na schooltijd) samenwerkt met verschillende organisaties, 2023 over en ga naar de datatabel

Sportverenigingen en behandelaars belangrijke samenwerkingen voor speciaal onderwijs

In 2023 werd in het speciaal onderwijs het vaakst samengewerkt met sportverenigingen, behandelaars van leerlingen en gemeente en/of (sport)buurtwerk. Net als in het speciaal basisonderwijs, was de samenwerking met behandelaars van leerlingen het meest intensief (63% van de scholen werkt hier maandelijks of vaker mee samen). Met het bedrijfsleven werd het minst samengewerkt (94% geeft aan hier nooit samen te werken).

Voortgezet speciaal onderwijs

Sla de grafiek Aandeel scholen in het voortgezet speciaal onderwijs dat voor beweeg- en sportactiviteiten (tijdens en na schooltijd) samenwerkt met verschillende organisaties, 2023 over en ga naar de datatabel

89% van scholen in het voortgezet speciaal onderwijs werkt samen met sportverenigingen

In 2023 werd in het voortgezet speciaal onderwijs het vaakst samengewerkt met sportverenigingen en behandelaars van leerlingen. De samenwerking met behandelaars was daarbij het meest intensief: 57% van de scholen geeft aan hier maandelijks of vaker samen te werken. Net als bij de andere onderwijsvormen, wordt er het minst samengewerkt met het bedrijfsleven.

Praktijkonderwijs

Sla de grafiek Aandeel scholen in het praktijkonderwijs dat voor beweeg- en sportactiviteiten (tijdens en na schooltijd) samenwerkt met verschillende organisaties, 2023 over en ga naar de datatabel

Praktijkonderwijs werkt veel samen met sportverenigingen en commerciële sportaanbieders

In 2023 werd door scholen in het praktijkonderwijs het meest samengewerkt met sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en gemeente en/of (sport)buurtwerk. Deze scholen werkten het minst samen met behandelaars van leerlingen, het bedrijfsleven en Special heroes.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vaardig in bewegen van het sportakkoord gaat over kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en te bewegen, waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Hier wordt aan gewerkt omdat de basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd tijdens de jeugd. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.