Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs in primair onderwijs en speciaal (basis) onderwijs (Kernindicator)'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vaardig in bewegen van het Sportakkoord II.

Bron: Monitor bewegingsonderwijs en sport primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs (Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Uren bewegingsonderwijs

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicator

Basisonderwijs

Landelijke trend

Sla de grafiek Ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs in het basisonderwijs over en ga naar de datatabel

Geen verandering in lestijd bewegingsonderwijs  PO primair onderwijs (primair onderwijs)

In het schooljaar 2020/2021 was de gemiddelde ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs 119 minuten per week voor groep 1 en 2 en 91 minuten voor groep 3 t/m 8 van de basisschool. Er zijn geen verschillen met eerdere schooljaren. Eén op de drie scholen bieden groep 1 en 2 drie tot vijf lessen bewegingsonderwijs aan. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen op drie kwart van de scholen twee lessen bewegingsonderwijs per week, vrijwel alle andere scholen geven één les per week. 

Mate van stedelijkheid

Sla de grafiek Ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs in het basisonderwijs over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen in ingeroosterde lestijd voor stedelijke en niet stedelijke gebieden

In het schooljaar van 2020/2021 zijn kleine verschillen in ingeroosterde lestijd bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2 te zien tussen scholen in stedelijke en minder stedelijke gebieden. Het aantal minuten bewegingsonderwijs per week loopt voor deze groepen op van 107 minuten in zeer stedelijke gebieden naar 124 minuten in minder stedelijke gebieden.

Speciaal (basis)onderwijs

Sla de grafiek Ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs in het gespecialiseerd onderwijs over en ga naar de datatabel

Ingeroosterde lestijd bewegingsonderwijs gedaald

In schooljaar 2022/2023 was voor groep 1 en 2 van het speciaal (basis)onderwijs 1,5 uur lestijd ingepland voor bewegingsonderwijs. Dit is een daling ten opzichte van het schooljaar 2018/2019 (1,7 uur voor speciaal basisonderwijs en 1,9 uur voor speciaal onderwijs).

Naast scholen voor regulier basisonderwijs zijn er in Nederland scholen voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen met een (betrekkelijk) laag intelligentieniveau of een leerachterstand. Het speciaal onderwijs is voor kinderen met een handicap en/of zwaardere problematiek en is onderverdeeld in vier clusters.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vaardig in bewegen van het sportakkoord gaat over kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en te bewegen, waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Hier wordt aan gewerkt omdat de basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd tijdens de jeugd. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.