Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Clublidmaatschap (Kernindicator) en sportbondleden'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van de thema's Inclusie en diversiteit en Vaardig in bewegen van het Sportakkoord II.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) (2012-2018:  SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) i.s.m.  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), VTO (v.a. 2020: CBS, bewerking: Mulier Instituut) en KISS ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie))

Methode: Methoden en bronnen | Clublidmaatschap en Aantal leden van sportbonden

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicator

Leden van sportclubs

Sla de grafiek Lidmaatschap sportvereniging, 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Een derde van de Nederlanders is lid van een sportvereniging

In 2022 gaf 29% van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder aan lid te zijn van een sportvereniging. De verschillen over de tijd van 2012 tot 2022 zijn klein. 

Geslacht

Sla de grafiek Lidmaatschap sportvereniging, 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Mannen iets vaker lid dan vrouwen

In 2022 waren  Nederlandse mannen van 6 jaar en ouder  iets vaker lid van een sportvereniging dan vrouwen. Dit beeld komt overeen met eerdere jaren. Tussen 2012 en 2022  is er een licht dalende trend te zien in met name het percentage mannen dat lid is van een sportvereniging, maar de verschillen over de tijd zijn klein.

Leeftijd

Sla de grafiek Lidmaatschap sportvereniging, 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Jongeren vaker lid dan ouderen

In 2022 is het percentage Nederlandse jongeren (<20 jaar) dat lid is van een sportvereniging twee keer zo groot als het percentage volwassenen (20 jaar en ouder). Dit beeld komt overeen met de sportdeelname 12 keer per jaar.

Tussen 2012 en 2020 was er een dalende trend te zien voor de leeftijdsgroep 12 t/m 19, in 2022 steeg het percentage weer. Voor de overige leeftijdsgroepen was deze trend min of meer stabiel.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Lidmaatschap sportverenigingen, 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Mensen met een hbo en wo opleiding vaker lid van een sportvereniging

In 2022 was het aandeel Nederlanders van 25 jaar en ouder met een hbo of wo opleiding dat lid is van een sportvereniging bijna twee keer zo groot als het aandeel mensen met een lo, vmbo, avo onderbouw of mbo 1 opleiding. Dit beeld komt overeen met de sportdeelname 12 keer per jaar

Tussen 2012 en 2022 is onder mensen met een hbo of wo opleiding een dalende trend te zien in het percentage dat lid is van een sportvereniging. Voor de andere opleidingsgroepen is deze trend stabiel.

Huishoudinkomen

Sla de grafiek Lidmaatschap sportvereniging, 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Mensen met hoog huishoudinkomen vaker lid

In 2022 waren mensen met een hoog huishoudinkomen (kwintiel 4 en 5) vaker lid van sportverenigingen dan mensen met een lager huishoudinkomen (kwintiel 1 en 2). In elk meetjaar sinds 2012 is dit te zien.

Migratieachtergrond

Sla de grafiek Lidmaatschap sportvereniging, 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Migranten minst vaak lid

In 2022 was het percentage Nederlanders van 6 jaar en ouder met een migratieachtergrond dat lid is van een sportvereniging een stuk lager (16%) dan het aandeel Nederlanders met een Nederlandse herkomst (31%) en kinderen van migranten (33%). Dit is sinds 2012 in elk meetjaar terug te zien.

Lichamelijke beperking

Sla de grafiek Lidmaatschap sportvereniging, 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Mensen zonder lichamelijke beperking zijn vaker lid

In 2022 was het percentage Nederlanders van 6 jaar en ouder met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) dat lid is van een sportvereniging lager dan het percentage mensen zonder beperking. Tussen 2012 en 2022 is het aandeel mensen met een beperking dat lid is van een sportvereniging min of meer stabiel. 

Seksuele voorkeur

Sla de grafiek Lidmaatschap sportvereniging, 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Heteroseksuelen vaker lid van sportvereniging

In 2023 waren mensen in de Nederlandse bevolking met een heteroseksuele voorkeur vaker lid van sportverenigingen (26%) dan mensen met lesbische, homoseksuele of biseksuele voorkeur (21%). Dit verschil komt overeen met eerdere meetjaren.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

Lidmaatschap van een sportvereniging is ook uitgesplitst  naar:

  • Burgerlijke staat
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Mate van verstedelijking
  • Gemeentegrootte
  • Ervaren gezondheid
  • Chronische aandoening/beperking
  • Landsdeel

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Leden van sportbonden

Sportbondleden 2022

 

 

Tekst cijfers per geemente

4,3 miljoen sportbondleden in 2022

In 2022 waren 4,3 miljoen mensen lid van een of meer van de 77 bij  NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aangesloten sportbonden. Gemiddeld was 24% van de Nederlandse bevolking lid van een of meerdere sportbonden. Mensen met meerdere lidmaatschappen tellen maar één keer mee. Het gaat in 2022 om 5,2 miljoen lidmaatschappen verdeeld over 22.200 verenigingen.

Naarmate de leeftijd stijgt neemt het aantal leden af

Van alle 0 tot 10-jarigen is 20% lid (van de 5 tot 10-jarigen is dit 37%); 10 tot 25-jarigen: 42%; 25 tot 45-jarigen: 22%; 45 tot 65-jarigen: 21% en van alle 65-plussers is 16% lid.

De interactieve kaart met de cijfers van elke gemeente is hier te vinden. Ook zijn hier de kaarten te vinden van de top-10 sportbonden:

  Sport Aantal leden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Voetbal                         
Tennis
Vissen
Golf
Gymnastiek
Hockey
Paardensport
Atletiek
Zwemmen
Volleybal
1.182.000                       
602.000
590.000
432.000
233.000
228.000
135.000
118.000
116.000
102.000

 

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.