Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aantal mensen dat lid is van één of meer bij NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aangesloten sportbond(en).

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aantal mensen dat lid is van één of meer bij NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aangesloten sportbond(en).

BronKennis Informatie Systeem Sport (KISS) (NOC*NSF).

Meetfrequentie: jaarlijks gepeild, sinds 2013.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina Sport op de kaart en via NOC*NSF.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk en gemeentelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: leeftijd, geslacht, sportbond.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het Kennis Informatie Systeem Sport (KISS). De bronhouder van KISS is NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie).

Eigenschappen registratie

Bonden houden leden bij in hun ledenadministratiesysteem, bij NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) wordt dit centraal ontsloten binnen KISS. De sportbonden leveren jaarlijks informatie over het aantal leden. Van januari tot maart worden de data over het vorige jaar ontsloten.

Alleen sportbonden aangesloten bij NOC*NSF worden meegenomen binnen KISS. Alle leden zouden geregistreerd moeten zijn. Leden zijn niet alleen actieve sporters, maar bijvoorbeeld ook bestuursleden, scheidsrechters en trainers die zelf niet actief sporten. De ledenaantallen zijn daardoor niet gelijk aan de aantallen frequente sporters. De steekproef is representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Zo sport Nederland | NOC*NSF

Historische informatie bron

De afgelopen jaren is een aantal nieuwe sportbonden lid geworden van NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), waardoor de ledengegevens over eerdere jaren van deze sportbonden ontbreken.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registratie komt is het aantal leden per sportbond. Om tot het cijfer te komen worden alle leden bij elkaar opgeteld.

Er is geen vaste peildatum voor alle sportbonden, een sportbond kan zelf de peildatum bepalen. Deze dient wel consistent te zijn over de jaren heen. Gegevens worden sinds 2013 jaarlijks gemeten.

Historische informatie methode

N.v.t.

Contactinformatie

Contactinformatie

J. Knops ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)), sportenbewegenincijfers@rivm.nl.

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.