Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aantal fte buurtsportcoaches en BRC functionarissen per gemeente en per 1.000 inwoners van een gemeente.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aantal fte buurtsportcoaches en BRC functionarissen per gemeente en per 1.000 inwoners van een gemeente.

Bron: Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC-monitor) (Mulier Instituut).

Meetfrequentie: jaarlijks, sinds 2022.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina van Sport op de kaart: beleid | gemeenten.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: nationaal, gemeenten.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: aanstelling voor Sport of Cultuur, per BRC profiel (vanaf 2023).

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC-monitor). De bronhouder van de BRC-monitor is het Mulier Instituut en de opdrachtgever is VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit alle Nederlandse gemeenten die op 1 januari van het desbetreffende jaar bestaan. De vragenlijst wordt ingevuld door gemeenteambtenaren.  In 2022 was de respons 95%.

Modus van uitvraag

De vragenlijst wordt jaarlijks uitgezet. Eerdere meetjaren zijn 2019, 2020 en 2022. Er wordt in het voorjaar gevraagd naar het afgelopen jaar. Het betreft een digitale vragenlijst.

Historische informatie bron

De vorige twee regelingen (Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur en Brede Impuls Combinatiefuncties) zijn gemonitord door BMC Onderzoek. Omdat de landelijke regeling in de loop der jaren is veranderd, is het huidige onderzoek anders opgezet, waardoor vergelijking met voorgaande jaren meestal niet mogelijk is. De vragenlijst zoals gebruikt voor deze peiling in 2019 zal de komende jaren op dezelfde manier worden afgenomen bij de gemeenten die aan de BRC deelnemen, waardoor een nieuw trendbeeld ontstaat.

Methodebeschrijving van de indicator

Deelnemers

In 2022 waren er 328 (van de 340) gemeenten met een Brede SPUK een regeling voor alle gemeenten op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis, met als doel een gezonde generatie in 2040. (een regeling voor alle gemeenten op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis, met als doel een gezonde generatie in 2040.) aanvraag voor BRC.

De streekproef is representatief.

Vraagstelling

De volgende vraag wordt gesteld: "Hoeveel fte functionarissen die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties worden betaald, zijn per 1 september 2022 in uw gemeente werkzaam?".

Antwoordopties: totaal aantal fte te realiseren: … fte.

Deze vraag is niet gevalideerd.

Analyse beschrijving

De ingevulde fte wordt overgenomen per gemeente. Wanneer een gemeente de vragenlijst niet heeft ingevuld maar wel een Brede SPUK een regeling voor alle gemeenten op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis, met als doel een gezonde generatie in 2040. (een regeling voor alle gemeenten op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis, met als doel een gezonde generatie in 2040.) aanvraag heeft gedaan om subsidie te ontvangen voor de BRC,  wordt een imputatie uitgevoerd met als basis de fte norm uit de gemeentecirculaire en deze te vermenigvuldigen met 95,7% (gemiddeld percentage realisatie van de gemeenten die de vragenlijst wel hebben ingevuld). Vervolgens kan het aantal inwoners van de gemeente afgezet worden tegen het aantal fte om tot aantal fte per 1.000 inwoners te komen.

Eerder gemeten

De indicator is jaarlijks gemeten sinds 2022.

Historische informatie methode

Tot 2021 werden cijfers gepubliceerd over deze indicator in de decembercirculaire van het gemeentefonds. Vanaf 2022 is de BRC-monitor de preferente databron voor de indicator.

Achtergrondinformatie methode

N.v.t.

Contactinformatie

W. Stam (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.