Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aantal dodelijke ongevallen tijdens sportbeoefening in Nederland.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aantal dodelijke ongevallen tijdens sportbeoefening in Nederland.

Bron: Krantenknipselregistratie (VeiligheidNL).

Meetfrequentie: de registratie wordt doorlopend bijgehouden, jaarlijks gerapporteerd sinds 2011.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina van de Kernindicator sportblessures.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: sporttak.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Kranenknipselregistratie. De bronhouder van de registratie is VeiligheidNL.

Eigenschappen registratie

De registratie vindt plaats op basis van nieuwsberichten. Het zijn de nieuwsbronnen/media die dus rapporteren. Het wordt continu bijgehouden en 1x per jaar gerapporteerd.

Alle dodelijk sportongevallen en sport gerelateerde verdrinkingen in Nederland die in landelijke en regionale dagbladen zijn verschenen. De steekproef is grotendeels volledig: alleen dodelijke sportongevallen die in landelijke of regionale dagbladen zijn verschenen worden geregistreerd. De registratie is dus afhankelijk van de media. Anderzijds worden dodelijke ongevallen vrijwel altijd in de krant vermeld. Sporters die tijdens het sporten overlijden door hartstilstand worden niet meegenomen in de registratie; dit wordt niet gezien als letsel door sport/sportblessure. De steekproef is representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Sportblessures in Nederland | VeiligheidNL.

Historische informatie bron

Vanaf januari 2011 worden alleen dodelijke privé-, sport- en arbeidsongevallen geregistreerd (daarvoor alle privé-, sport- en arbeidsongevallen). Vanaf 2023 bestaat de krantenknipselregistratie niet meer. De mogelijkheid wordt verkend om over te stappen naar een nieuwe media tool, Coosto. Hierin worden alleen de dodelijke sportongevallen en aan sport gerelateerde verdrinkingen met een dodelijke afloop meegenomen.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registratie komt is het aantal dodelijke sportongevallen per sport. Het aantal dodelijke slachtoffers gemeld in de media/kranten wordt geteld. Cases die dubbel gemeld zijn, worden maar 1 keer meegenomen in de telling.

Voor de rapportage wordt teruggekeken op het hele voorgaande jaar. De indicator is jaarlijks gemeten sinds 2011.

Historische informatie methode

Sinds 2011 wordt het aantal dodelijke sportongevallen op gelijke wijze berekend.

Contactinformatie

Contactinformatie

E. Kemler (VeiligheidNL), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.