Op deze pagina staan de indicatoren voor de omvang en richting van geldstromen in het werkveld sport en bewegen.

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport'').

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Aandeel van sport binnen het Bruto Binnenlands Product van Nederland Bron- en methodebeschrijving
Bruto uitgaven aan sport per jaar door de overheid (uit te splitsen naar niveau landelijk/provinciaal/gemeente; doel bijvoorbeeld: sportstimulering/evenementen/doelgroep specifiek) Zie rapport
Landelijke uitgaven aan bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs Bron- en methodebeschrijving
Gemiddeld budget van gemeente ter stimulering van sport en bewegen via lokale initiatieven (bv. Voor accommodatiebeleid, sportstimuleringsbeleid, maatschappelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling) Zie rapport
Uitgave aan beheer sportaccommodaties per jaar door overheid en particulier (omvang beheerkosten; uit te splitsen naar type accommodatie, onderhoud/bouw) Bron- en methodebeschrijving
Totale uitgave aan sponsoring in de sport (bv. Sportevenementen, verenigingen) Zie rapport
Uitgaven nationale sportorganisaties aan sport per jaar (bv bonden, koepels, NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), POS, fondsen) Zie rapport
Omzet sportaanbieders (ondernemend, vereniging etc.) Bron- en methodebeschrijving
Gemiddelde besteding door sporters aan sportdeelname Zie rapport
Uitgaven aan sport door huishoudens per jaar (consumenten besteding) Bron- en methodebeschrijving

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.