Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aantal binnen de subsidieregeling “Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties” (BOSA) gehonoreerde subsidies.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het antal binnen de subsidieregeling “Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties” (BOSA) gehonoreerde subsidies.

Bron: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I, bewerking door Mulier Instituut).

Meetfrequentie: jaarlijks, sinds 2019.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina van het Sportakkoord en via DUS-I.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: type maatregel (energiebesparing, toegankelijkheid, circulair) en type sport (binnensport, buitensport, watersport, zwembaden, overig).

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van de indicator is Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De bewerking wordt gedaan door het Mulier Instituut.

Eigenschappen registratie

De registratie wordt bijgehouden door DUS-I. Het wordt jaarlijks gemeten.

Er zijn eisen voor het opnemen in de registratie: een aanvraag is ingediend conform vooraf gestelde eisen en de aanvraag is goedgekeurd door DUS-I. De registratie is volledig en representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) 2024 | DUS-I

Historische informatie bron

In de jaren 2016 t/m 2018 was de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) van kracht en werd deze uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). EDS hielp sportverenigingen en sportstichtingen met investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie. 

Per 1 januari 2019 is de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) opgegaan in de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Deze nieuwe subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

Het Mulier Instituut bewerkt de gegevens van de databron DUS-I om hieruit het aantal gehonoreerde aanvragen af te leiden.

De informatie die uit de registratie komt is data over alle aanvragen van DUS-I. Op basis van dit databestand worden er draaitabellen gemaakt. Er worden geen correcties gemaakt op de ontvangen cijfers. 

De peildatum is jaarlijks het einde van het jaar (over het gehele jaar). Eerdere meetjaren zijn 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023.

Historische informatie methode

De berekeningswijze is gelijk voor alle meetjaren.

Contactinformatie

Contactinformatie

C. Dalhuisen (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.