Op deze pagina staan de indicatoren voor de inzet van vrijwilligers en beroepskrachten in het werkveld sport en bewegen, de verschillende rollen die zij vervullen, de mate van bekwaamheid en de scholing/opleiding die zij hiervoor ontvangen.

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport''). 

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Werkgelegenheid in de sport uitgedrukt in fte (voltijdbanen) Bron- en methodebeschrijving
Bijdrage van de sportsector aan totale werkgelegenheid Nederland Bron- en methodebeschrijving
Aandeel van de sportaanbieders met 1 of meer beroepskrachten  Bron- en methodebeschrijving
Absoluut aantal werkzame personen in de sport met een betaalde baan Bron- en methodebeschrijving
Aantal fte beroepskrachten werkzaam bij sportaanbieders (breedte sport; uit te splitsen naar trainers/coaches/instructeurs/etc) Geen informatie beschikbaar
Gemiddelde aantal uren betaald werk per week per beroepskracht bij een sportaanbieder Zie rapport
Aandeel van de bevolking dat maandelijks of vaker actief is als vrijwilliger in de sport Bron- en methodebeschrijving
Gemiddelde aantal uren vrijwilligerswerk per maand per vrijwilliger bij een sportaanbieder (uit te splitsen naar type sportaanbieder) Bron- en methodebeschrijving
Aantal vrijwilligers per 100 leden bij een vereniging Geen informatie beschikbaar
Verhouding tussen vrijwilligers en beroepskrachten bij een sportaanbieder Zie rapport
Aandeel sportaanbieders dat (bij)scholing/deskundigheidsbevordering aanbiedt voor verschillende (kader)functies Zie rapport
Aantal fte buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen per gemeente (uit te splitsen naar aanstelling t.b.v.: onderwijs/wijk/zorg) Bron- en methodebeschrijving
Aantal fte buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen per 1.000 inwoners van een gemeente Bron- en methodebeschrijving
Aandeel trainers dat een trainers-specifieke opleiding of gerelateerde beroepsopleiding heeft gevolgd (uit te splitsen naar niveau) Zie rapport
Aandeel vrijwilligers met sport gerelateerde of pedagogische opleiding Geen informatie beschikbaar
Aandeel vrijwilligers en beroepskrachten bij een sportaanbieder dat een relevante scholing/opleiding heeft gevolgd voor huidige rol Geen informatie beschikbaar

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.