Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aandeel verenigingen dat activiteiten uitvoert voor kwetsbare doelgroepen of van plan is om dit op korte termijn te gaan doen.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aandeel verenigingen dat activiteiten uitvoert voor kwetsbare doelgroepen of van plan is om dit op korte termijn te gaan doen.

Bron: MI Verenigingspanel (Mulier Instituut).

Meetfrequentie: tweejaarlijks, sinds 2016.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina Sportakkoord: Inclusief sporten en bewegen.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: nationaal.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: grootte van vereniging (aantal leden in 3 categorieën), eigen accommodatie en soort sport (zaalsport, overig binnensport, veldsport, overige buitensport).

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het MI Verenigingspanel. De bronhouder van het MI Verenigingspanel is het Mulier Instituut en de opdrachtgevers zijn VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het Mulier Instituut.

Onderzoeksgroep

Het MI Verenigingspanel bestaat uit ruim 2.200 verenigingen. Deze worden allemaal uitgenodigd om de vragenlijsten in te vullen. Het aantal verenigingen dat de vragenlijst invult varieert per peiling.

De deelnemende verenigingen bieden 70 verschillende takken van sport aan en zijn afkomstig uit ongeveer 300 gemeenten. In het panel zijn allerlei categorieën sportverenigingen zo goed mogelijk naar evenredigheid vertegenwoordigd: grote en kleine verenigingen, clubs met teamsporten en (semi-) individuele sporten, clubs gevestigd in kleine en grote gemeenten, clubs met en zonder eigen accommodatie, etc.

Door het gebruik van een weegfactor wordt rekening gehouden met onder- en overrepresentatie van verenigingen in de verschillende categorieën. Ter referentie wordt hiervoor de Sportclub statistiek gebruikt van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De samenstelling van het panel en de weging van de antwoorden maakt dat de uitkomsten representatief zijn voor de sportverenigingen in Nederland.

De respons op een vragenlijsten van MI verenigingspanel is gemiddeld 25 procent. 

Modus van uitvraag

Deelnemende verenigingen worden jaarlijks 1 tot 3 keer bevraagd. Eerdere meetmoment (peilingen) vermeld voor de indicatoren op www.sportenbewegenincijfers.nl zijn: 2008, 2012, 2014, 2016 voorjaar, 2018/2019 winter, 2019 winter, 2021 zomer, 2021 februari, 2022, 2023 februari/maart, 2023.

Periode van dataverzameling verschilt per jaar (zie hierboven). De vragenlijst staat 6 weken open.

Verenigingen worden per e-mail voor onderzoeken benaderd. De peilingen bij het Verenigingspanel worden via een webenquête afgenomen.

Historische informatie bron

Het Verenigingspanel is eind 1998 gestart, waarbij tot 2015 nauw is samengewerkt met NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aan de uitbouw en beheer van het Verenigingspanel. Vanaf 2015 is het Verenigingspanel geheel in beheer bij het Mulier Instituut.

Methodebeschrijving van de indicator

Deelnemers

Het aantal sportverenigingen in de peiling van februari 2021 dat deze vraag heeft ingevuld is 549. In de peiling van winter 2018/2019 was dit 442 en in peiling in het voorjaar van 2016 waren dit 501 verenigingen.

Door de samenstelling van het panel en de weging van de antwoorden zijn de uitkomsten representatief voor de sportverenigingen in Nederland.

Vraagstelling

De volgende vraag wordt voorgelegd: "Voor welke van onderstaande thema’s/projecten heeft uw vereniging activiteiten of is  uw vereniging van plan om activiteiten te ontwikkelen?". Activiteiten voor kwetsbare doelgroepen (mensen met een beperking, lage inkomens, …).

Antwoordmogelijkheden per thema/project (1 antwoord mogelijk):

  • Geen belangstelling
  • Aandachtspunt voor de lange termijn   
  • Aandachtspunt voor de korte termijn   
  • Voeren activiteiten uit op dit thema     
  • N.v.t.

De vragen gaan over de afgelopen 12 maanden.

De vraag is niet gevalideerd. Deze is zelf ontwikkeld op basis van opgebouwde kennis. Het is niet vergeleken met andere meetinstrumenten, omdat deze er niet zijn.

Analyse beschrijving

Per antwoordcategorie wordt het percentage berekend van verenigingen die dit hebben aangegeven.

Eerder gemeten

De indicator is eerder gemeten in het voorjaar van 2016, de winter 2018/2019, in februari 2021 en in februari/maart van 2023.

Historische informatie methode

In alle meetjaren is dezelfde vraagstelling en analyse gebruikt om de cijfers te berekenen.

Achtergrondinformatie methode

N.v.t.

Contactinformatie

J. van Kalmthout (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.