Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: de gemiddelde score op de nabijheid van oppervlakte van recreatief groen en blauw (water) op een schaal van 0 tot 100.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: de gemiddelde score op de nabijheid van oppervlakte van recreatief groen en blauw (water) op een schaal van 0 tot 100.

Bron: Top50NL (Kadaster), Wegennetwerk van OpenStreetMap (OpenStreetMap), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-vierkanten (CBS) en CBS Wijk & Buurt (CBS).

Meetfrequentie: tweejaarlijks, sinds 2020.

Dit is een deelindicator van de (kern)indicator Beweegvriendelijke omgeving.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar via de webpagina van Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving en via het Mulier Instituut (2021 en 2023).

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: nationaal, gemeentelijk, wijkniveau, buurtniveau, VSG-regio.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: mate van stedelijkheid en gemeentegrootte.

Bronbeschrijving van de indicator

NB de cijfers voor deze indicator komen uit verschillende bronnen.

Bron: TOP50NL

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is TOP50NL. De bronhouder is het Kadaster.

Eigenschappen registratie

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. TOP10NL wordt ingewonnen met behulp van luchtfoto’s, panoramafoto's en informatie uit externe bronnen. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. De TOP50 producten worden automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL.

Het Kadaster actualiseert ieder jaar TOPraster. Dit doen ze in 5 fases: in februari, april, juni, september en november komt steeds een ander levergebied aan de beurt.

Het is onbekend of er eisen zijn voor het opnemen in de registratie. De registratie is grotendeels volledig. De kwaliteit wordt elke drie jaar door een externe partij op verschillende aspecten getoetst, waaronder op logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en de thematische nauwkeurigheid. De registratie is representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Introductie | PDOKInformatiemodel van de Basisregistratie Topografie | Kadaster en Toelichting BRT kwaliteitsdashboard | Kadaster.

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: Wegennetwerk van OpenStreetMap

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het Wegennetwerk van OpenStreetMap. De bronhouder van de registratie is OpenStreetMap.

Eigenschappen registratie

OpenStreetMap vertrouwt voornamelijk op gegevens die door projectleden worden verzameld met behulp van hun GPS-apparaten en die met gespecialiseerde editors in de centrale database worden ingevoerd. Voor sommige gebieden zijn gegevens van derden geïmporteerd. OpenStreetMap is een gemeenschapsproject waaraan iedereen kan deelnemen. Voorafgaande kennis van geografie, cartografie of GIS is niet vereist. De registratie wordt continu bijgehouden.

Er zijn geen eisen voor het opnemen in de registratie en het is onbekend of de registratie volledig is. OpenStreetMap gaat ervan uit dat het wegennetwerk van OpenStreetMap van goede kwaliteit is, omdat het data uit meerdere bronnen combineert. Uit intern testen bleek dat dit beter is voor het doel van deze indicator dan losse wegenbestanden, zoals het Nationaal Wegenbestand.

Meer informatie: Geofabrik Download Serve | OpenStreetMap en GEOFABRIK | OpenStreetMap

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: CBS vierkanten

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-vierkanten: 'Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken'. De bronhouder van de registratie is CBS.

Eigenschappen registratie

De registratie wordt bijgehouden door CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het wordt jaarlijks gepubliceerd.

CBS maakt gebruik van integrale waarnemingen en grootschalige steekproeven om nauwkeurigheid te waarborgen. De data komen van externe (overheids)bronnen.

De registratie is grotendeels volledig. De registratie is niet verplicht, maar wel in de bronnen die het CBS voor de eigen statistieken raadpleegt: de gegevens in deze publicatie zijn afgeleid uit de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (met ingang van 1 januari 2015), het WOZ-register, het Geografisch basisregister (GBR) en de Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek (IIVS).

Bron voor coördinaten van adressen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ontbrekende postcodes in de BAG worden voor zover mogelijk aangevuld.

Gepubliceerde cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf inwoners worden geen gegevens over inwoners opgenomen. Ditzelfde geldt ook voor particuliere huishoudens en woningen. Om redenen van striktere geheimhouding kunnen additionele regels zijn toegepast. Om redenen van betrouwbaarheid en geheimhouding zullen daarom gegevens ontbreken.

De registratie is daarom grotendeels representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken | CBS

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: CBS Wijk & Buurt

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Wijk & Buurt. De bronhouder van de registratie is CBS.

Eigenschappen registratie

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) houdt de registratie zelf bij. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK), de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren is gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS. Het wordt jaarlijks gepubliceerd.

Er zijn geen eisen voor het opnemen in de registratie: registratie is op basis van externe bron (met eigen voorwaarden) en een bron in eigen beheer. De registratie is volledig en representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Wijk- en buurtkaart 2022 | CBS

Historische informatie bron

N.v.t.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De deelindicator recreatief groen en blauw brengt de nabijheid en het oppervlakte van recreatief groen en blauw (water) in kaart. Binnen een straal van 300 meter om een CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-vierkant wordt het oppervlak groen en blauw berekend. Hierbij wordt alleen groen en blauw meegenomen dat bereikbaar is via een weg die te voet of met de fiets toegankelijk is.

Een vierkant krijgt op basis daarvan een aantal punten:

  • 0 – 2 hectare recreatief groen en/of blauw = 0 punten
  • 2 – 4 hectare recreatief groen en/of blauw =  1 punt
  • 4 – 7 hectare recreatief groen en/of blauw =  2 punten
  • 7 – 10,5 hectare recreatief groen en/of blauw =  3 punten
  • >10,5 hectare recreatief groen en/of blauw =  4 punten

Op buurt, gemeente en landelijk niveau wordt het percentage van de punten die behaald kunnen worden, gewogen naar inwonersaantal, de score van de deelindicator.

De deelindicator wordt tweejaarlijks gepubliceerd en het is in 2020 en 2022 gemeten.

Historische informatie methode

Sinds 2020 wordt de deelindicator op dezelfde wijze berekend.

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie methode is op te vragen bij contactpersoon.

Contactinformatie

Contactinformatie

M. Noordzij (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.