Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het gemiddelde rapportcijfer dat de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder geeft aan zelf sporten.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het gemiddelde rapportcijfer dat de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder geeft aan zelf sporten.

Bron: Aanvullende Module Bewegen en Ongevallen van de Leefstijlmonitor (LSM-A Bewegen en Ongevallen) (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)).

Meetfrequentie: tweejaarlijks gemeten, sinds 2019.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina Sportakkoord: Inclusief sporten en bewegen.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: nationaal, provinciaal.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beperking, migratieachtergrond, wekelijks sporten, aantal zituren, voldoen aan beweegrichtlijn.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Aanvullende Module Bewegen en Ongevallen van de Leefstijlmonitor (LSM-A Bewegen en Ongevallen). De bronhouders van de LSM-A Bewegen en Ongevallen zijn het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en VeiligheidNL en de opdrachtgever is VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Onderzoeksgroep

De doelpopulatie van LSM-A bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen (0+) die deel uitmaken van een particulier huishouden. Dit wordt geoperationaliseerd als al die personen die zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en die niet behoren tot de institutionele bevolking (i.e. personen in inrichtingen, instellingen, of tehuizen). Voor kinderen onder de 12 jaar vullen de ouders de enquête in.

Van de uitgezette steekproef respondeert tussen de 43 en 59%. Het aantal respondenten per onderzoeksjaar bedraagt ongeveer 10.000. 

Modus van uitvraag

De vragenlijst wordt tweejaarlijks uitgezet. Eerdere meetjaren zijn 2015, 2017, 2019 en 2021. De periode van dataverzameling is het hele jaar door (januari tot december).

De eerste benadering is deelname via internet (CAWI), een deel van de non-respondenten worden herbenaderd voor een telefonisch interview (CATI) of interview aan huis (CAPI).

Historische informatie bron

Niet alle mensen die de vragenlijst niet via internet (CAWI) invullen, worden opnieuw benaderd voor een telefonisch (CATI) of persoonlijk (CAPI) interview. Dit verschilt tussen de jaren.

Bij de LSM-A 2015 is 75 % van de mensen die niet via internet (CAWI) respondeerden (een random selectie) benaderd voor een telefonisch (CATI) of persoonlijk (CAPI) interview.  Bij de LSM-A 2017 is 40 % van de mensen met Nederlandse of westerse herkomst die niet via internet (CAWI) respondeerden benaderd voor een telefonisch (CATI) of persoonlijk (CAPI) interview. Mensen met een niet-westerse herkomst werden allemaal benaderd voor een telefonisch (CATI) of persoonlijk (CAPI) interview.

Bij de LSM-A 2019 is de doelgroepgerichte herbenadering toegepast. Groepen o.b.v leeftijd, herkomst en inkomen die slecht respondeerden via internet werden meer benaderd voor een telefonisch (CATI) of persoonlijk (CAPI) interview dan groepen die beter respondeerden. 60 % van de herbenaderbare cawi-non-respons werd selectief uitgedund en niet herbenaderd. Bij de LSM-A 2021 is ook de doelgroepgerichte herbenadering toegepast. 57 % van de herbenaderbare CAWI-non-respons werd selectief uitgedund en niet herbenaderd.

Vanaf 2023 wordt er geen incentive (5 euro vooraf) meer gehanteerd om deel te nemen aan het onderzoek, maar maken respondenten kans op een iPad of 400 euro.

In 2021 kon de beoogde waarneemmethode niet geheel worden uitgevoerd. Als gevolg van de coronaepidemie en de bijbehorende maatregelen werd de face-to-face-waarneming verstoord. Deze vorm van waarneming was in een aantal maanden niet mogelijk en in enkele andere maanden slechts beperkt mogelijk.

Methodebeschrijving van de indicator

Deelnemers

De vraag wordt gesteld aan iedereen van 4 jaar en ouder.

De streekproef is representatief.

Vraagstelling

Vraagstelling: "Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoeveel plezier u/uw kind beleeft aan deze activiteiten? Een 1 betekent ‘helemaal geen plezier’ en een 10 betekent ‘heel veel plezier". Activiteit: Zelf sporten.

Antwoordmogelijkheden: respondenten konden een cijfer van 1 t/m 10 aangeven.

Deze vraag is niet gevalideerd.

Analyse beschrijving

Op basis van alle ingevulde cijfers op de vraag ‘plezier beleven aan zelf sporten’ is het gemiddelde cijfer berekend.

Eerder gemeten

De indicator is tweejaarlijks gemeten sinds 2019.

Historische informatie methode

Deze vraagstelling is sinds 2019 opgenomen in de LSM-A Bewegen en Ongevallen.

Contactinformatie

Bron: C. Hupkens (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Methode: M. Hiemstra (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), leefstijlmonitor@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.