Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aantal sport- en beweegaanbieders in Nederland.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aantal sport- en beweegaanbieders in Nederland.

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Sportstatistieken: Sportclubs, Sportaccommodaties, Watersportclubs en Fitnessbedrijven (CBS).

Meetfrequentie: sportclubs driejaarlijks, sinds 2000; sportaccommodaties driejaarlijks, sinds 2000; watersportclubs driejaarlijks, sinds 1994; fitnessbedrijven tweejaarlijks, sinds 2015.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar via CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor sportclubs, sportaccommodaties, watersportclubs en fitnessbedrijven.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: geen.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: omvang van organisatie, verschillende posten.

Bronbeschrijving van de indicator

NB de cijfers voor deze indicator komen uit verschillende bronnen door de verschillende groepen.

Bron: CBS Sportstatistieken: Sportclubs

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Sportstatistieken: Sportclubs. De bronhouder van de Sportstatistieken is CBS valt onder de CBS basisfinanciering.

Onderzoeksgroep

De populatie bestaat uit alle bij de Kamer van Koophandel geregistreerde sportclubs (exclusief watersportclubs, en uitsluitend professionele sportclubs). Het gaat bijvoorbeeld om een vereniging of stichting, die gelegenheid geeft tot het beoefenen van één of meer takken van sport in georganiseerd verband. Ook denksportverenigingen zoals bridge-, schaak- en damclubs vallen hieronder.

Enquête onder steekproef van ca. 10.000 sportclubs. De respons van de statistiek voor sportclubs is gemiddeld 55 procent.

Modus van uitvraag

De vragenlijst wordt driejaarlijks uitgezet. Eerdere meetjaren zijn 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 en 2020.

De periode van dataverzameling is Q2 en Q3. Het betreft een online vragenlijst.

Historische informatie bron

Vanaf 2000 is de bron op een vergelijkbare manier samengesteld. In 2020 is na 2 jaar (in plaats van 3 jaar) gemeten, vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Achtergrondinformatie bron

Sportclubs | CBS

Bron: CBS Sportstatistieken: Sportaccommodaties

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Sportstatistieken: Sportaccommodaties. De bronhouder van de Sportstatistieken (exploitanten) is CBS en valt onder de CBS basisfinanciering.

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties (exclusief jachthavens).

Alle exploitanten worden benaderd voor deelname aan de enquête. De respons van de statistiek voor sportaccommodaties 70%.

Modus van uitvraag

De vragenlijst wordt driejaarlijks uitgezet. Eerdere meetjaren zijn 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 en 2020.

De periode van dataverzameling is Q2 en Q3. Het betreft een online vragenlijst.

Historische informatie bron

Vanaf 2000 is de bron op een vergelijkbare manier samengesteld. In 2020 is na 2 jaar (in plaats van 3 jaar) gemeten, vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Achtergrondinformatie bron

Sportaccommodaties | CBS

Bron: CBS Sportstatistieken: Watersportclubs

Bron en bronhouder

De bron van de indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Sportstatistieken: Watersportclubs. De bronhouder van de Sportclubstatistieken is CBS valt onder de CBS basisfinanciering.

Onderzoeksgroep

De populatie bestaat uit alle bij de Kamer van Koophandel geregistreerde watersportclubs: clubs waar leden als hoofdactiviteit een of andere vorm van watersport beoefenen zoals zeilen, roeien, motorbootvaren, suppen, surfen of waterskiën. Sporten als vissen, ijszeilen, zwemmen of duiken worden niet tot de watersport gerekend.

Alle watersportclubs worden benaderd voor deelname aan de enquête. De respons van de statistiek voor watersportclubs is gemiddeld 55 procent.

Modus van uitvraag

De vragenlijst wordt driejaarlijks uitgezet. Eerdere meetjaren zijn 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 en 2020.

De periode van dataverzameling is Q2 en Q3. Het betreft een online vragenlijst.

Historische informatie bron

Vanaf 2000 is de bron op een vergelijkbare manier samengesteld. In 2020 is na 2 jaar (in plaats van 3 jaar) gemeten, vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Achtergrondinformatie bron

Watersportclubs | CBS

Bron: CBS Sportstatistieken: Fitnessbedrijven

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Sportstatistieken: Fitnessbedrijven. De bronhouder van de Sportstatistieken is CBS en valt onder de CBS basisfinanciering.

Onderzoeksgroep

De populatie bestaat uit alle bij de Kamer van Koophandel geregistreerde fitnessbedrijven: een bedrijf die als hoofdactiviteit fitness aanbiedt en de bij deze bedrijven behorende vestigingen. Een fitnesscentrum is een accommodatie waar gefitnest kan worden.

Alle fitnessbedrijven worden benaderd voor deelname aan de enquête. De respons van de statistiek voor Fitnesscentra is gemiddeld 60 procent.

Modus van uitvraag

De vragenlijst wordt tweejaarlijks uitgezet. Eerdere meetjaren zijn 2015, 2018 en 2020.

De periode van dataverzameling is Q2 en Q3. Het betreft een online vragenlijst.

Historische informatie bron

Tot en met 2017 konden respondenten op verzoek een papieren vragenlijst ontvangen. Vanaf 2019 vindt het onderzoek volledig digitaal plaats.

Achtergrondinformatie bron

Fitnesscentra | CBS

Methodebeschrijving van de indicator

Deelnemers

Zie de bronbeschrijvingen voor een indicatie van de omvang van de groep die de vragenlijst invult. Precieze aantallen per meetjaar zijn onbekend.

De steekproef is representatief voor sportclubs, sportaccommodatie exploitanten, waterclubs en fitnesscentra die als zodanig geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Maar er bestaan meer organisatievormen van sport- en beweegaanbieders. De aantallen hiervan zijn nog onbekend.

Vraagstelling

Sportclubs: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde sportclubs (exclusief watersportclubs, en uitsluitend professionele sportclubs). Het gaat bijvoorbeeld om een vereniging of stichting, die gelegenheid geeft tot het beoefenen van één of meer takken van sport in georganiseerd verband. Ook denksportverenigingen zoals bridge-, schaak- en damclubs vallen hieronder, evenals bijvoorbeeld hengelsport- en biljartverenigingen en motorsportteams.

Sportaccommodaties: commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties. 

Watersportclubs: clubs waar leden als hoofdactiviteit een of andere vorm van watersport beoefenen zoals zeilen, roeien, motorbootvaren, suppen, surfen of waterskiën. Sporten als vissen, ijszeilen, zwemmen of duiken worden niet tot de watersport gerekend.

Fitnesscentra: een bedrijf die als hoofdactiviteit fitness aanbiedt en de bij deze bedrijven behorende vestigingen. Een fitnesscentrum is een accommodatie waar gefitnest kan worden.

De periode van uitvraag is n.v.t. en het meetinstrument is niet gevalideerd.

Analyse beschrijving

Het aantal gerespondeerde sportclubs/exploitanten/waterclubs/fitnesscentra wordt per bron geteld en opgehoogd naar een landelijk totaal. De wegingsfactor is berekend per grootteklasse en waar mogelijk nog een ander bedrijfskenmerk (bijv. type sport bij sportclubs en type accommodatie bij sportaccommodaties). Deze wegingsfactor is het quotiënt van het aantal bedrijven in de populatie en het aantal bedrijven dat heeft gerespondeerd.

Eerder gemeten

Data voor sportclubs en sportaccommodaties zijn driejaarlijks gemeten sinds 2000, data voor watersportclubs is driejaarlijks gemeten sinds 1997 en data voor fitnessbedrijven is tweejaarlijks gemeten sinds 2015. 

Historische informatie methode

Het aantal sportaanbieders is per bron voor elk meetjaar op dezelfde wijze berekend.

Contactinformatie

A. Boerdam (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.