Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aandeel vastgestelde dopingovertredingen binnen het controleprogramma van de Dopingautoriteit per jaar.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aandeel vastgestelde dopingovertredingen binnen het controleprogramma van de Dopingautoriteit per jaar. 

Extra controles die de dopingautoriteit uitvoert ‘onder de vlag van een internationale federatie’ of voor derde partijen uitvoeren, vallen hier niet onder.

Bron: Jaarverslag 2022 (Dopingautoriteit).

Meetfrequentie: de registratie wordt doorlopend bijgehouden, jaarlijks gepeild sinds 2006.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar in het Dopingautoriteit Jaarverslag 2022Alle jaarverslagen zijn te vinden op de website van de Dopingautoriteit. 

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: type sport, aangetroffen stoffen.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het Jaarverslag van de Dopingautoriteit. De bronhouder van het Jaarverslag is de Dopingautoriteit.

Eigenschappen registratie

De Dopingautoriteit moet conform de World Anti-Doping Code toezicht houden op de tenuitvoerlegging van opgelegde dopingsancties. De Dopingautoriteit houdt de registratie zelf bij. Het wordt continu bijgehouden en jaarlijks (in mei) gepubliceerd.

Dopingcontroles gebeurden steekproefsgewijs. Van de sporter wordt urine en soms het bloed gecontroleerd op stoffen die op de dopinglijst staan. De Dopingautoriteit heeft een overzicht van sporters die de afgelopen jaren op nationaal tot mondiaal niveau uit zijn gekomen, of naar verwachting zullen uitkomen. Daarnaast maken ze een risicoschatting van welke sporten meer en minder risico lopen op doping gebruik, voorbeeld: wielrennen vs. dammen.

Uiteindelijk komen ze tot een grove verdeling van dopingcontroles per sport, waarin de (sub)toppers met regelmaat gecontroleerd worden. Deze grove planning wordt bijgestuurd aan de hand van grote wedstrijden, bijzondere prestaties of inlichtingen. De dopingautoriteit probeert wedstrijdsporters te bereiken door middel van fysieke of digitale educatiesessies waarin zij kennismaken met de dopingregels. Enkele sportbonden eisen van sporters een bewijs van deelname aan een dergelijke educatiesessie, om de inschrijving voor een sportwedstrijd te voltooien.

De registratie is volledig: de totale doelgroep bestaat uit ‘wedstrijdsporters’en dat is exact bekend bij NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie). In de praktijk gaat het om ‘wedstrijdsporters die uitkomen op de hogere niveaus van de Nederlandse sport’. Het precieze aantal sporters dat tot deze groep behoort is onbekend.

Daarnaast is de registratie representatief voor de doelgroep: de doelgroep zijn wedstrijdsporters en topsporters zowel nationaal als mondiaal. De dopingautoriteit richt zich op de sporters die actief zijn in Nederlandse competities. De sporters die onder de ‘wereldtop’ vallen, worden doorgaans gecontroleerd door de internationale federaties. Er worden geen dopingcontroles uitgevoerd bij sporters die niet aan een dopingreglement zijn gebonden.

Meer informatie: Dopingcontroles Jaarverslag 2022 | Dopingautoriteit

Historische informatie bron

De Dopingautoriteit publiceert sinds 2006 over dopingovertredingen. Daarvoor werd het gepubliceerd door de stichting DoCoNed (Doping Controle Nederland), maar die zijn niet digitaal beschikbaar. Deze gegevens zijn in boekvorm gepubliceerd in het jubileumboek in 2014, “Doping onder Controle” (ISBN 978-90-5472-298-4).

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registratie komt is het aantal uitgevoerde dopingcontroles, het aantal controles met belastende analyse resultaten en het aantal controles waarbij medische dispensatie is verleend. De teller bestaat uit het aantal dopingovertredingen dat het gevolg is van dopingcontroles; de noemer bestaat uit het aantal uitgevoerde controles.

Het aantal mogelijke dopingovertredingen wordt berekend door het aantal controles waarbij medische dispensatie is verleend af te trekken van het aantal controles met belastende analyseresultaten.

Jaarlijks komt er in mei een rapport uit over het afgelopen jaar. Deze indicator wordt sinds 2006 gemeten.

Historische informatie methode

Dezelfde wijze van berekening kan jaarlijks toegepast worden vanaf 2006.

Contactinformatie

M. Olijhoek (Dopingautoriteit), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.