Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aandeel sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders dat samenwerkt met gemeenten, andere sportaanbieders, organisaties actief in de buurt of wijk, onderwijs en scholen en zorgorganisaties.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aandeel sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders dat samenwerkt met een gemeente, een andere sportaanbieder, organisaties actief in de buurt/wijk, onderwijs/scholen en zorgorganisaties.

Bron: Voor sportverenigingen: MI Verenigingspanel (Mulier Instituut). Voor ondernemende sportaanbieders: Peiling Ondernemende Aanbieders (Mulier Instituut).

Meetfrequentie: Sportverenigingen: tweejaarlijks, sinds 2008. Ondernemende sportaanbieders: tweejaarlijks, sinds 2019.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina van het Sportakkoord en via het Mulier Instituut.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken voor verenigingen: regio noord/oost/zuid/west, krimpregio of niet, grootte vereniging (aantal leden in 3 categorieën), eigen accommodatie en soort sport (zaalsport, overig binnensport, veldsport, overige buitensport). Voor ondernemende sportaanbieders: bij voldoende respons is een uitsplitsing naar grootte aantal werkzame personen mogelijk.

Bronbeschrijving van de indicator

NB de cijfers voor deze indicator komen uit verschillende bronnen vanwege de verschillende doelgroepen.

Bron: MI Verenigingspanel

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het MI Verenigingspanel. De bronhouder van het MI Verenigingspanel is het Mulier Instituut en de opdrachtgevers zijn VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het Mulier Instituut.

Onderzoeksgroep

Het MI Verenigingspanel bestaat uit ruim 2.200 verenigingen. Deze worden allemaal uitgenodigd om de vragenlijsten in te vullen. Het aantal verenigingen dat de vragenlijst invult varieert per peiling.

De deelnemende verenigingen bieden 70 verschillende takken van sport aan en zijn afkomstig uit ongeveer 300 gemeenten. In het panel zijn allerlei categorieën sportverenigingen zo goed mogelijk naar evenredigheid vertegenwoordigd: grote en kleine verenigingen, clubs met teamsporten en (semi-) individuele sporten, clubs gevestigd in kleine en grote gemeenten, clubs met en zonder eigen accommodatie, etc.

Door het gebruik van een weegfactor wordt rekening gehouden met onder- en overrepresentatie van verenigingen in de verschillende categorieën. Ter referentie wordt hiervoor de Sportclub statistiek gebruikt van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De samenstelling van het panel en de weging van de antwoorden maakt dat de uitkomsten representatief zijn voor de sportverenigingen in Nederland.

De respons op een vragenlijsten van MI verenigingspanel is gemiddeld 25 procent. 

Modus van uitvraag

Deelnemende verenigingen worden jaarlijks 1 tot 3 keer bevraagd. Eerdere meetmoment (peilingen) vermeld voor de indicatoren op www.sportenbewegenincijfers.nl zijn: 2008, 2012, 2014, 2016 voorjaar, 2018/2019 winter, 2019 winter, 2021 zomer, 2021 februari, 2022, 2023 februari/maart, 2023.

Periode van dataverzameling verschilt per jaar (zie hierboven). De vragenlijst staat 6 weken open.

Verenigingen worden per e-mail voor onderzoeken benaderd. De peilingen bij het Verenigingspanel worden via een webenquête afgenomen.

Historische informatie bron

Het Verenigingspanel is eind 1998 gestart, waarbij tot 2015 nauw is samengewerkt met NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aan de uitbouw en beheer van het Verenigingspanel. Vanaf 2015 is het Verenigingspanel geheel in beheer bij het Mulier Instituut.

Bron: Peiling Ondernemende Aanbieders

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Peiling Ondernemende Aanbieders. De bronhouder van de Peiling Ondernemende Aanbieders is het Mulier Instituut en de opdrachtgevers zijn VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het Mulier Instituut.

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit ondernemers die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) (oa. zwemsport, paardensport en fitness). Bij de analyse wordt de respons gewogen op basis van het totaal aantal bedrijven per branche volgens cijfers van het POS, zodat ook de uitkomsten representatief zijn.

Alle brancheorganisaties aangesloten bij POS zijn gevraagd om hun leden uit te nodigen voor de vragenlijst. 128 ondernemers hebben deelgenomen aan het onderzoek . Het is lastig te bepalen hoeveel ondernemende aanbieders zijn benaderd, omdat de link via de brancheorganisatie verspreid is onder de aangesloten organisaties.

Modus van uitvraag

De vragenlijst wordt tweejaarlijks uitgezet. Eerdere meetjaren zijn 2019 en 2022. De data in 2022 is in april verzameld. De vragenlijst wordt afgenomen in de vorm van een webenquête.

Historische informatie bron

De voorloper op de Peiling Ondernemende Aanbieders was de Peiling zwemaanbieders, paardensportaanbieders, fitnessaanbieders 2019. In de peiling van 2022 zaten minder ondernemende aanbieders en uit andere takken van sport.

Achtergrondinformatie bron

N.v.t.

Methodebeschrijving van de indicator

Deelnemers

De groep die de vragenlijst invult bestond in 2023 uit 363 verenigingen en in 2022 uit 128 ondernemende sportaanbieders.

De steekproef is representatief voor de doelpopulatie: door de samenstelling van het panel en de weging van de antwoorden zijn de uitkomsten representatief voor de sportverenigingen in Nederland.

Vraagstelling

De volgende vraag werd gesteld: "Met welke van de onderstaande organisaties heeft uw organisatie of bedrijf het afgelopen jaar samengewerkt?". Er is een lijst met type organisaties getoond. Daar waren meerdere antwoorden mogelijk, waaronder: andere sportverenigingen of sportaanbieders, sportschool/fitnesscentrum en gemeente of maatschappelijke organisaties, Organisaties actief in de buurt/wijk, onderwijs/scholen, zorgorganisaties. De lijst bevat ook het antwoord ‘geen enkele organisatie’. Dat antwoord is single respons.

De vraag is niet gevalideerd. Het is een heldere vraag naar met welke organisaties is samengewerkt. Daar bestaat geen officieel meetinstrument voor.

Analyse beschrijving

Voor de antwoordmogelijkheden is het percentage sportaanbieders berekend dat een bepaalde samenwerking heeft aangegeven. 

Eerder gemeten

Eerdere meetjaren waarin de indicator is gemeten is voor sportverenigingen 2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 en 2023 en voor ondernemende sportaanbieders 2019 en 2022.

Historische informatie methode

De indicator is voor het eerst gemeten in het verenigingspanel bij de uitvraag in 2008. De methode om de cijfers te berekenen is gelijk over de meetjaren. De antwoord categorie ‘zorgorganisaties’ is sinds 2012 onderdeel geworden van de vraagstelling in het MI-verenigingspanel.

Achtergrondinformatie methode

Panels | Mulier Instituut

Contactinformatie

J. van Kalmthout (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.