Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aandeel sportverenigingen met een beleid om VOG aan te vragen voor bestuursleden, trainers en coaches.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aandeel sportverenigingen met een beleid om VOG aan te vragen voor bestuursleden, trainers en coaches.

Bron: MI Verenigingspanel (Mulier Instituut).

Meetfrequentie: tweejaarlijks, sinds 2019.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar in het boek Samen de lat hoger leggen (februari 2023, p.94) en via het Mulier Instituut.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: geen.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het MI Verenigingspanel. De bronhouder van het MI Verenigingspanel is het Mulier Instituut en de opdrachtgevers zijn VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het Mulier Instituut.

Onderzoeksgroep

Het MI Verenigingspanel bestaat uit ruim 2.200 verenigingen. Deze worden allemaal uitgenodigd om de vragenlijsten in te vullen. Het aantal verenigingen dat de vragenlijst invult varieert per peiling.

De deelnemende verenigingen bieden 70 verschillende takken van sport aan en zijn afkomstig uit ongeveer 300 gemeenten. In het panel zijn allerlei categorieën sportverenigingen zo goed mogelijk naar evenredigheid vertegenwoordigd: grote en kleine verenigingen, clubs met teamsporten en (semi-) individuele sporten, clubs gevestigd in kleine en grote gemeenten, clubs met en zonder eigen accommodatie, etc.

Door het gebruik van een weegfactor wordt rekening gehouden met onder- en overrepresentatie van verenigingen in de verschillende categorieën. Ter referentie wordt hiervoor de Sportclub statistiek gebruikt van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De samenstelling van het panel en de weging van de antwoorden maakt dat de uitkomsten representatief zijn voor de sportverenigingen in Nederland.

De respons op een vragenlijsten van MI verenigingspanel is gemiddeld 25 procent. 

Modus van uitvraag

Deelnemende verenigingen worden jaarlijks 1 tot 3 keer bevraagd. Eerdere meetmoment (peilingen) vermeld voor de indicatoren op www.sportenbewegenincijfers.nl zijn: 2008, 2012, 2014, 2016 voorjaar, 2018/2019 winter, 2019 winter, 2021 zomer, 2021 februari, 2022, 2023 februari/maart, 2023.

Periode van dataverzameling verschilt per jaar (zie hierboven). De vragenlijst staat 6 weken open.

Verenigingen worden per e-mail voor onderzoeken benaderd. De peilingen bij het Verenigingspanel worden via een webenquête afgenomen.

Historische informatie bron

Het Verenigingspanel is eind 1998 gestart, waarbij tot 2015 nauw is samengewerkt met NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aan de uitbouw en beheer van het Verenigingspanel. Vanaf 2015 is het Verenigingspanel geheel in beheer bij het Mulier Instituut.

Methodebeschrijving van de indicator

Deelnemers

De omvang van de groep die de vragenlijst invult varieerde licht per jaar:

 • 2019: 405 verenigingsbestuurders
 • 2021: 416 verenigingsbestuurders
 • 2022: 403 verenigingsbestuurders

Door de samenstelling van het panel en de weging van de antwoorden zijn de uitkomsten representatief voor de sportverenigingen in Nederland.

Vraagstelling

Na een hele korte introductie over positief sportklimaat volgt de vraag: "Welke van de volgende zaken heeft uw vereniging?". Vervolgens komt er een rijtje met zaken die in het kader van positief sportklimaat aan de orde zijn.

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk:

 • Gedragsregels beschreven in statuten of een huishoudelijk reglement
 • Gedragsregels beschreven buiten statuten of huishoudelijk reglement (bijv. als folder, poster of op de website)
 • Een klachtenregeling
 • Een vertrouwenscontactpersoon
 • Beleid om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen voor medewerkers
 • Overig beleid voor nieuwe medewerkers die werken met kinderen (o.a. nagaan antecedenten en register tuchtuitspraken seksuele intimidatie) 
 • Een veiligheidskeurmerk met aandacht voor sociale veiligheid
 • Anders, namelijk …
 • Geen van deze

De vragenlijst is niet gevalideerd, de vraag is zelf ontwikkeld.

Analyse beschrijving

Het percentage verenigingen dat aangeeft “Beleid om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen voor medewerkers” wordt berekend over alle verenigingen die de vraag hebben beantwoord.

Eerder gemeten

De indicator is tweejaarlijks gemeten sinds 2019. Eerdere meetmomenten zijn winter 2019, zomer 2021, sept/okt 2022.

Historische informatie methode

In eerdere meetjaren zijn dezelfde vraagstelling en analyse gebruikt om de cijfers te berekenen.

Achtergrondinformatie methode

N.v.t.

Contactinformatie

J. Kalmthout (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.