Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aandeel van de gemeenten dat buursportcoaches inzet voor specifieke doelgroepen.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aandeel van de gemeenten dat buurtsportcoaches inzet voor specifieke doelgroepen.

Bron: Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC-Monitor, Mulier Instituut) en BRC-functionarissen panel (Mulier Instituut. Tot 2023 heette dit panel het WIJ-Buurtsportcoachpanel).

Meetfrequentie: BRC-Monitor jaarlijks, sinds 2019, BRC-functionarissen panel tweejaarlijks, sinds 2019.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina van het Sportakkoord.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: leeftijdsgroepen (0-4, 4-12, 12-18, 18-23, 23-65, 65+ jaar) en andere doelgroepen (migratieachtergrond, beperking/aandoening, lage inkomens, overgewicht, buurt-/wijkbewoners, inactieve personen, LHBTI-ers, werkzoekenden/werklozen).

Bronbeschrijving van de indicator

NB de cijfers voor deze indicator komen uit verschillende bronnen.

Bron: Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC-monitor)

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC-monitor). De bronhouder van de BRC-monitor is het Mulier Instituut en de opdrachtgever is VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit alle Nederlandse gemeenten die op 1 januari van het desbetreffende jaar bestaan. De vragenlijst wordt ingevuld door gemeenteambtenaren.  In 2022 was de respons 95%.

Modus van uitvraag

De vragenlijst wordt jaarlijks uitgezet. Eerdere meetjaren zijn 2019, 2020 en 2022. Er wordt in het voorjaar gevraagd naar het afgelopen jaar. Het betreft een digitale vragenlijst.

Historische informatie bron

De vorige twee regelingen (Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur en Brede Impuls Combinatiefuncties) zijn gemonitord door BMC Onderzoek. Omdat de landelijke regeling in de loop der jaren is veranderd, is het huidige onderzoek anders opgezet, waardoor vergelijking met voorgaande jaren meestal niet mogelijk is. De vragenlijst zoals gebruikt voor deze peiling in 2019 zal de komende jaren op dezelfde manier worden afgenomen bij de gemeenten die aan de BRC deelnemen, waardoor een nieuw trendbeeld ontstaat.

Bron: BRC-functionarissen panel

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het BRC-functionarissen panel (tot 2023 heette dit panel het WIJ-Buurtsportcoachpanel).  De bronhouder van het BRC-functionarissen panel is het Mulier Instituut en de opdrachtgever is VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Onderzoeksgroep

Het panel bestaat uit BRC functionarissen met verschillende profielen, ook cultuurcoaches en buurtsportcoaches. Er zitten 380 functionarissen in het panel (anno jan 2024). Het doel is om dit panel te vergroten. In 2021 vulden 209 buurtsportcoaches de vragenlijst is. Dit is ongeveer 30% van de benaderde groep.

Modus van uitvraag

De vragenlijst wordt tweejaarlijks uitgezet. Eerdere meetmomenten zijn najaar 2019 en voorjaar 2021. De periode van dataverzameling verschilt per meetjaar. Het gaat om een digitale vragenlijst.

Historische informatie bron

Tot 2023 was de naam van het panel “Panel Wij Buurtsportcoaches” en werd er samengewerkt met WijBuurtsportcoaches. In 2023 is er overgestapt naar een ander panel omdat er meerdere profielen voor BRC gedefinieerd zijn. De omvang van het panel is groter geworden tussen 2019 en 2021.

Methodebeschrijving van de indicator

Deelnemers

De omvang van de groep die de vragenlijst invult was voor de BRC-monitor in 2022 328 personen en voor het WIJ-Buurtsportcoachpanel in 2021 209 personen.

Vraagstelling

De volgende vraag werd gesteld voor leeftijdsgroepen: Voor welke leeftijdsgroep(en) worden in [jaartal] de functionarissen in de hoofdsector sport/bewegen in uw gemeente ingezet? (Meer antwoorden mogelijk)

De volgende vraag werd gesteld voor doelgroepen: Voor welke specifieke doelgroep(en) worden in [jaartal] de functionarissen in de hoofdsector sport/bewegen in uw gemeente ingezet? (Meer antwoorden mogelijk)

De vragen worden gesteld over de situatie op 1 september van het meetjaar.

De antwoordmogelijkheden voor de leeftijdsgroepen waren: 

 • Baby/dreumes/peuter (0- tot 4-jarigen)
 • Kinderen (4- tot 12-jarigen)
 • Jongeren (12- tot 18-jarigen)
 • Jongvolwassenen (18- tot 24-jarigen)
 • Volwassenen (24- tot 65-jarigen)
 • Ouderen (65+)
 • Geen specifieke leeftijdsgroep

De antwoordmogelijkheden voor doelgroepen waren:

 • Personen met een beperking (lichamelijk of verstandelijk), chronische aandoening of gedragsproblematiek (bijv. autisme/ADHD/ADD en/of psychische problematiek)
 • Personen met overgewicht
 • Personen met laag inkomen/lage sociaaleconomische status/armoede
 • Personen met een migratieachtergrond / Vluchtelingen
 • Buurtbewoners/wijkbewoners
 • Inactieven
 • Werkzoekenden/werklozen
 • LHBT’ers
 • Anders, namelijk ……
 • Geen inzet op specifieke doelgroep

De vragen zijn niet gevalideerd.

Analyse beschrijving

Per antwoordcategorie wordt het percentage gemeente/BRC functionarissen berekend dat heeft aangegeven op desbetreffende doelgroep in te zetten.

Eerder gemeten

Eerdere meetjaren waarin de indicator is gemeten zijn voor de BRC-monitor 2019, 2020, 2021 en 2022 en voor het WIJ-Buurtsportcoachpanel 2019 en 2021.

Historische informatie methode

De methode is gelijk voor alle meetjaren.

Contactinformatie

W. Stam (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.