Kernindicatoren sport en bewegen
Thumbnail

Sport Toekomstverkenning

Thumbnail

Sport op de kaart

Thumbnail

Sportieve gemeente

Thumbnail

Interventiedatabase

Thumbnail

Verdiepend onderzoek

Thumbnail

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt bij aan de kennis over sport en bewegen voor sportbeleid en sportpraktijk met  resultaten uit eigen onderzoek, en met de coördinatie en validatie van onderzoek van derden. Dit doet RIVM in Nederland, maar ook internationaal, met een bijdrage aan beleidsmonitoring en –evaluaties voor de Europese Commissie. De kennis op het gebied van sport en bewegen staat gepresenteerd in vier producten:

 1. Kernindicatoren Sport en Bewegen
  In 2014 zijn de Kernindicatoren Sport en Bewegen benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de stand van zaken op dit terrein duurzaam in de tijd te kunnen volgen. Kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit zijn van groot belang. Het RIVM is door het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als coördinator. Er wordt nauw samengewerkt met het Kenniscentrum Sport, het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), het Mulierinstituut, VeiligheidNL, Centraal Bureau voor de Statistiek en NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.
 2. Sport Toekomstverkenning
  De Sport Toekomstverkenning verkent de toekomst van sport en bewegen in Nederland en is bedoeld om gedachten over de toekomst van sport en bewegen te scherpen. Het is uitdrukkelijk geen voorspelling. De verkenning is opgesteld voor ministeries en landelijke sportorganisaties, verenigingen, gemeenten en andere belanghebbenden. De uitkomsten helpen hen om samen met hun achterban discussies te voeren over de toekomst. De Sport Toekomstverkenning is een product van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Sociaal en Cultureel Planbureau
 3. Sport op de Kaart
  Sport op de kaart bestaat uit kaarten over sport en bewegen in Nederland. Het is een instrument voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer inzicht willen hebben, situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor beleid en praktijk. Daar waar mogelijk wordt informatie over de kernindicatoren sport en bewegen verwerkt in een kaart.
 4. Sportieve Gemeente
  Gemeenten kunnen sport en bewegen effectiever inzetten met integraal beleid. Dit betekent dat gemeenten beleid ontwikkelen dat inspeelt op verschillende factoren die lichamelijke activiteit stimuleren. Het themadeel ‘Sport en bewegen’ in de Handreiking Gezonde Gemeente helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk en wijkgericht gezondheidsbeleid en geeft handvatten om een integrale aanpak lokaal vorm te geven. De interventiedatabase actief en gezond leven geeft een overzicht van beschikbare en effectieve interventies op het gebied van sport en bewegen.