Via deze pagina kunnen bronnen en methoden worden gevonden voor cijfers van (kern)indicatoren op deze website en van andere onderzoeksinstituten. Per (kern)indicator is een bron- en methodebeschrijving gepubliceerd. Deze zijn beschikbaar gesteld omdat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) het belangrijk vindt dat het verhaal over hoe cijfers tot stand komen van begin tot eind beschreven is.

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.

Achtergrond data-infrastructuur sport en bewegen

Er zijn steeds meer cijfers beschikbaar over het sport- en beweeggedrag in Nederland. Voorheen was hiervan echter geen duidelijk overzicht. Daarnaast was het vinden van bijvoorbeeld methodes om als organisatie zelf mee aan de slag te gaan soms lastig.

Welke cijfers beschikbaar zijn kan geïnventariseerd worden aan de hand van indicatoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft, samen met 52 experts uit het werkveld Sport en Bewegen, in kaart gebracht voor welke indicatoren structureel een cijfer beschikbaar is.

Vooraf deze inventarisatie is met 99 experts uit 27 verschillende organisaties is bepaald welke thema's nodig zijn om alle indicatoren een plek te geven. Daarnaast is per thema nagegaan welke indicatoren zij het meest relevant achten. Deze indicatoren zijn ondergebracht in 12 thema's. Vervolgens is voor de 164 meest relevante indicatoren is bij de experts uitgevraagd of er structureel data wordt verzameld en wat de bronnen en methodes zijn.  Het betreft een inventarisatie tot januari 2024.

Wanneer voor een indicator een structureel representatief cijfer beschikbaar is, wordt er middels een interne link doorverwezen naar de bron- en methodebeschrijving. Wanneer dit niet beschikbaar is, maar er is wel (eenmalige) dataverzameling of onderzoek in een niet representatieve groep geweest, wordt er verwezen naar het rapport met de volledige inventarisatie.