Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: de gemiddelde score van de openbare ruimte op de nabijheid van sport- en speelplekken op een schaal van 0 tot 100.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: de gemiddelde score van de openbare ruimte op de nabijheid van sport- en speelplekken op een schaal van 0 tot 100

Bron: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (Kadaster), diverse GIS bestanden van gemeenten (de betreffende gemeente), TOP50NL (Kadaster), Wegennetwerk van OpenStreetMap (OpenStreetMap), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-vierkanten (CBS) en CBS Wijk & Buurt (CBS).

Meetfrequentie: tweejaarlijks, sinds 2020.

Dit is een deelindicator van de (kern)indicator Beweegvriendelijke omgeving.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar via de webpagina van Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: nationaal, gemeentelijk, wijkniveau, buurtniveau, VSG-regio.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: mate van stedelijkheid en gemeentegrootte.

Bronbeschrijving van de indicator

NB de cijfers voor deze indicator komen uit verschillende bronnen.

Bron: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De bronhouder van de registratie is het Kadaster.

Eigenschappen registratie

De registratie wordt bijgehouden door gemeenten, provincies, Waterschappen, het ministerie van LNV (uitvoering via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), het ministerie van Defensie (uitvoering via Rijksvastgoedbedrijf), het ministerie van I&W Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) (uitvoering via Rijkswaterstaat) en ProRail. Zij registeren de data. Het Kadaster beheert de data.

Er zijn gestandaardiseerde eisen vanuit het Kadaster, zodat de data eenduidig worden geregistreerd. De registratie is volledig: overheden zijn verplicht data in de BGT te registeren. Dit geldt echter niet voor alle data over de fysieke leefomgeving: voor sport- en speelplekken is registratie bijvoorbeeld niet verplicht, en daardoor ook niet compleet. Het register is dus gedeeltelijk representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Atom Downloadservices | PDOK

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: Diverse GIS bestanden van gemeenten

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de eigen geo-adminisratie van gemeenten, met informatie over de locaties (en eventuele eigenschappen) van sport- en speelplekken in de gemeente (diverse geografische informatiesystemen (GIS bestanden) van gemeenten). De bronhouder van de registratie is de betreffende gemeente.

Eigenschappen registratie

De registratie wordt bijgehouden door de betreffende gemeente. Het wordt onregelmatig gemeten.

De eisen voor het opnemen in de registratie verschillen per gemeente. In hoeverre de registratie volledig en representatief is voor de doelpopulatie, verschilt per gemeente.

Meer informatie: n.v.t.

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: TOP50NL

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is TOP50NL. De bronhouder is het Kadaster.

Eigenschappen registratie

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. TOP10NL wordt ingewonnen met behulp van luchtfoto’s, panoramafoto's en informatie uit externe bronnen. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. De TOP50 producten worden automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL.

Het Kadaster actualiseert ieder jaar TOPraster. Dit doen ze in 5 fases: in februari, april, juni, september en november komt steeds een ander levergebied aan de beurt.

Het is onbekend of er eisen zijn voor het opnemen in de registratie. De registratie is grotendeels volledig. De kwaliteit wordt elke drie jaar door een externe partij op verschillende aspecten getoetst, waaronder op logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en de thematische nauwkeurigheid. De registratie is representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Introductie | PDOKInformatiemodel van de Basisregistratie Topografie | Kadaster en Toelichting BRT kwaliteitsdashboard | Kadaster.

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: Wegennetwerk van OpenStreetMap

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het Wegennetwerk van OpenStreetMap. De bronhouder van de registratie is OpenStreetMap.

Eigenschappen registratie

OpenStreetMap vertrouwt voornamelijk op gegevens die door projectleden worden verzameld met behulp van hun GPS-apparaten en die met gespecialiseerde editors in de centrale database worden ingevoerd. Voor sommige gebieden zijn gegevens van derden geïmporteerd. OpenStreetMap is een gemeenschapsproject waaraan iedereen kan deelnemen. Voorafgaande kennis van geografie, cartografie of GIS is niet vereist. De registratie wordt continu bijgehouden.

Er zijn geen eisen voor het opnemen in de registratie en het is onbekend of de registratie volledig is. OpenStreetMap gaat ervan uit dat het wegennetwerk van OpenStreetMap van goede kwaliteit is, omdat het data uit meerdere bronnen combineert. Uit intern testen bleek dat dit beter is voor het doel van deze indicator dan losse wegenbestanden, zoals het Nationaal Wegenbestand.

Meer informatie: Geofabrik Download Serve | OpenStreetMap en GEOFABRIK | OpenStreetMap

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: CBS-vierkanten

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-vierkanten: 'Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken'. De bronhouder van de registratie is CBS.

Eigenschappen registratie

De registratie wordt bijgehouden door CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het wordt jaarlijks gepubliceerd.

CBS maakt gebruik van integrale waarnemingen en grootschalige steekproeven om nauwkeurigheid te waarborgen. De data komen van externe (overheids)bronnen.

De registratie is grotendeels volledig. De registratie is niet verplicht, maar wel in de bronnen die het CBS voor de eigen statistieken raadpleegt: de gegevens in deze publicatie zijn afgeleid uit de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (met ingang van 1 januari 2015), het WOZ-register, het Geografisch basisregister (GBR) en de Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek (IIVS).

Bron voor coördinaten van adressen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ontbrekende postcodes in de BAG worden voor zover mogelijk aangevuld.

Gepubliceerde cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf inwoners worden geen gegevens over inwoners opgenomen. Ditzelfde geldt ook voor particuliere huishoudens en woningen. Om redenen van striktere geheimhouding kunnen additionele regels zijn toegepast. Om redenen van betrouwbaarheid en geheimhouding zullen daarom gegevens ontbreken.

De registratie is daarom grotendeels representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken | CBS

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: CBS Wijk & Buurt

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Wijk & Buurt. De bronhouder van de registratie is CBS.

Eigenschappen registratie

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) houdt de registratie zelf bij. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK), de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren is gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS. Het wordt jaarlijks gepubliceerd.

Er zijn geen eisen voor het opnemen in de registratie: registratie is op basis van externe bron (met eigen voorwaarden) en een bron in eigen beheer. De registratie is volledig en representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Wijk- en buurtkaart 2022 | CBS

Historische informatie bron

N.v.t.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De deelindicator sport- en speelplekken brengt de nabijheid van sport- en speelplekken in kaart. Hiervoor wordt nagegaan welke CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-vierkanten een sport- of speelplek binnen maximaal 400 meter hebben.

Voor deze berekening wordt gebruik gemaakt van wegen die te voet of met de fiets toegankelijk zijn. Op buurt, gemeente of landelijk niveau wordt het percentage vierkanten dat aan deze eis voldoet, gewogen naar inwonersaantal, gerapporteerd.

Bij deze deelindicator worden de gegevens over speelplekken momenteel niet landsdekkend en uniform geregistreerd. De verwachting is dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.

Gezien het belang van sport- en speelplekken en de verwachting dat de onderliggende data in de nabije toekomst zal verbeteren, is deze deelindicator ondanks de beperkingen van de onderliggende gegevens, al opgenomen in de kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving.

De deelindicator wordt tweejaarlijks gepubliceerd. Eerdere meetjaren zijn 2020 en 2022.

Historische informatie methode

N.v.t.

Contactinformatie

Contactinformatie

M. Noordzij (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.