Op deze pagina staan de indicatoren voor de aard en manier waarop de sportsector is georganiseerd, het beleid dat hierop wordt gevoerd en de mate van waarin wordt samengewerkt. 

Overzicht van de indicatoren

Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.

Voor de overige indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport'').

Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').

Indicator Verwijzing
Aandeel sportaanbieders dat wordt beschouwd als vitaal (vitaal = organisatiekrachtig en vervullen een maatschappelijke rol) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat wordt beschouwd als organisatiekrachtig (vitaliteit; onderliggend vijf onderdelen: beleid, leden, kader, accommodatie, financiën) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat wordt beschouwd als maatschappelijk georiënteerd/maatschappelijke rol vervult (vitaliteit) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat wordt beschouwd als een open sportaanbieders (vier deelindicatoren: open cultuur, ondernemerszin, vraaggericht, samenwerking) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders met een open cultuur (deelindicator open sportaanbieder) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders met ondernemerszin (deelindicator open sportaanbieder) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat vraaggericht werkt (deelindicator open sportaanbieder) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat samenwerkingen opzoekt (deelindicator open sportaanbieder) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat samenwerkt met gemeente Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders met een aannamebeleid voor vrijwilligers en beroepskrachten (bv. Aantallen, de verhouding, diversiteit, deskundigheid) Geen informatie beschikbaar
Aandeel sportaanbieders dat samenwerkt met andere sportaanbieders (uit te splitsen naar type aanbieder) Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat samenwerkt met organisaties actief in de buurt/wijk Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat samenwerkt met onderwijs/scholen Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders dat samenwerkt met zorgorganisaties Bron- en methodebeschrijving
Aandeel sportaanbieders waarbij speerpunten gericht zijn op interne versterking van de organisatie (bv. Kaderfuncties, vrijwilligersfuncties) Geen informatie beschikbaar
Aandeel sportaanbieders dat financieel gezond is Zie rapport

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.