Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het jaarlijkse aantal spoedeisende hulp ( SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp))-bezoeken als gevolg van een sportblessure.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het jaarlijkse aantal spoedeisende hulp ( SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp))-bezoeken als gevolg van een sportblessure.

BronLetsel Informatie Systeem (LIS) (VeiligheidNL).

Meetfrequentie: de registratie wordt doorlopend bijgehouden, jaarlijks gerapporteerd sinds 2008.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de pagina van de Kernindicator Blessurerisico en in het Cijferrapport Sportblessures van VeiligheidNL.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: ernstige sportblessures, leeftijd, geslacht, sporttak, soort blessure, per 100.000 sporturen, ongevalscenario.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het Letsel Informatie Systeem (LIS). De bronhouder van de registratie is VeiligheidNL.

Eigenschappen registratie

De registratie wordt beheerd door VeiligheidNL. LIS-ziekenhuizen kunnen vanuit hun ZIS de benodigde LIS-data extraheren en exporteren naar VeiligheidNL via een webapplicatie: de ‘LIS-upload portal’. Dit wordt meestal gedaan door verpleegkundigen op de SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp). De gegevens worden continu ingevuld door de ziekenhuizen. Dit wordt jaarlijks verwerkt tot een rapport.

De steekproef is niet volledig, omdat het een steekproef is van 14 SEH-locaties. In de LIS-ziekenhuizen wordt iedereen meegenomen. De steekproef is wel representatief, omdat de ziekenhuizen goed verdeeld zijn over verschillende plekken in Nederland.

Meer informatie: Letsel Informatie Systeem (LIS) | VeiligheidNL.

Historische informatie bron

LIS bestaat sinds 1983 en in de loop der jaren zijn er steeds meer ziekenhuizen bijgekomen die gegevens hierin registreren.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registratie komt is informatie over ongevallen. Dit betreft de aanleiding van het ongeval, kosten, SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken en overledenen.

De LIS-registratie betreft een steekproef van ziekenhuizen met een SEH die alle dagen en alle tijden (24/7) geopend is. Vandaar dat de gegevens gewogen moeten worden om uitspraken over het aantal SEH-behandelingen in heel Nederland (nationale schatting) te kunnen doen. De berekening is te vinden in het rapport Letsel Informatie Systeem (LIS), methoden en toepassingen | VeiligheidNL (bladzijde 14).

De rapportage vindt jaarlijks plaats over het hele voorgaande jaar. De indicator wordt jaarlijks gemeten sinds 2008.

Historische informatie methode

Sinds 2008 wordt het aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken (met ernstige blessures) op gelijke wijze berekend.

Contactinformatie

Contactinformatie

E. Kemler (VeiligheidNL), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.