Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: de gemiddelde score op de nabijheid van sportaccommodaties op een schaal van 0 tot 100.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: de gemiddelde score op de nabijheid van sportaccommodaties op een schaal van 0 tot 100.

Bron: Database SportAanbod (Mulier Instituut), Wegennetwerk van OpenStreetMap (OpenStreetMap), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-vierkanten (CBS) en CBS Wijk & Buurt (CBS).

Meetfrequentie: tweejaarlijks, sinds 2020.

Dit is een deelindicator van de (kern)indicator Beweegvriendelijke omgeving.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar via de webpagina van Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: nationaal, gemeentelijk, wijkniveau, buurtniveau, VSG-regio.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: mate van stedelijkheid en gemeentegrootte.

Bronbeschrijving van de indicator

NB de cijfers voor deze indicator komen uit verschillende bronnen.

Bron: Database SportAanbod (DSA)

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Database SportAanbod (DSA). De bronhouder van de DSA is het Mulier Instituut.

Eigenschappen registratie

De onderzoekers van Mulier Instituut houden het databestand bij. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende bronnen, zoals verkregen informatie van gemeentes en sportbonden, en van geografische bestanden en topografische kaarten, zoals de top 10 van OpenStreetMap. Met behulp van deze bronnen wordt gesignaleerd of er accommodaties bij komen, weggaan of vernieuwingen worden doorgevoerd. Ook vindt kwaliteitsverbetering plaats. De wijzigingen worden zowel handmatig als semi-automatisch verwerkt.

Het wordt continu aangevuld met nieuwe informatie. Er vinden op landelijk niveau vaak geen grote veranderingen plaats in het aantal accommodaties. Daarom wordt de informatie tweejaarlijks gepubliceerd.

Alleen permanente ‘doesportaccommodaties’ worden meegenomen. Hierdoor worden de ‘kijksportvoorzieningen’ zoals voetbalstadions, waar het publiek alleen kan kijken naar sport, niet meegenomen. Ook worden speelvoorzieningen en voorzieningen (bijvoorbeeld routes) in de openbare ruimte uitgesloten.

De registratie is merendeels volledig. Voor grotere sporten en bekende sporthallen is vrijwel alles geregistreerd, maar kleinere sporten en gymzalen zijn niet altijd bekend bij de gemeente. De steekproef is representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2019 | Mulier Instituut en Database SportAanbod | Mulier Instituut

Historische informatie bron

De DSA bestaat sinds 2015. Omdat er steeds meer gegevens als open data beschikbaar komen, is het Mulier Instituut minder afhankelijk geworden van losse databestanden van bijvoorbeeld sportbonden en gemeenten. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen),  OpenStreetMap en luchtfoto’s wordt steeds meer data (semi)-automatisch verkregen. Controles vinden o.a. handmatig plaats.

Bron: Wegennetwerk van OpenStreetMap

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is het Wegennetwerk van OpenStreetMap. De bronhouder van de registratie is OpenStreetMap.

Eigenschappen registratie

OpenStreetMap vertrouwt voornamelijk op gegevens die door projectleden worden verzameld met behulp van hun GPS-apparaten en die met gespecialiseerde editors in de centrale database worden ingevoerd. Voor sommige gebieden zijn gegevens van derden geïmporteerd. OpenStreetMap is een gemeenschapsproject waaraan iedereen kan deelnemen. Voorafgaande kennis van geografie, cartografie of GIS is niet vereist. De registratie wordt continu bijgehouden.

Er zijn geen eisen voor het opnemen in de registratie en het is onbekend of de registratie volledig is. OpenStreetMap gaat ervan uit dat het wegennetwerk van OpenStreetMap van goede kwaliteit is, omdat het data uit meerdere bronnen combineert. Uit intern testen bleek dat dit beter is voor het doel van deze indicator dan losse wegenbestanden, zoals het Nationaal Wegenbestand.

Meer informatie: Geofabrik Download Serve | OpenStreetMap en GEOFABRIK | OpenStreetMap

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: CBS-vierkanten

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-vierkanten: 'Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken'. De bronhouder van de registratie is CBS.

Eigenschappen registratie

De registratie wordt bijgehouden door CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het wordt jaarlijks gepubliceerd.

CBS maakt gebruik van integrale waarnemingen en grootschalige steekproeven om nauwkeurigheid te waarborgen. De data komen van externe (overheids)bronnen.

De registratie is grotendeels volledig. De registratie is niet verplicht, maar wel in de bronnen die het CBS voor de eigen statistieken raadpleegt: de gegevens in deze publicatie zijn afgeleid uit de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (met ingang van 1 januari 2015), het WOZ-register, het Geografisch basisregister (GBR) en de Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek (IIVS).

Bron voor coördinaten van adressen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ontbrekende postcodes in de BAG worden voor zover mogelijk aangevuld.

Gepubliceerde cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf inwoners worden geen gegevens over inwoners opgenomen. Ditzelfde geldt ook voor particuliere huishoudens en woningen. Om redenen van striktere geheimhouding kunnen additionele regels zijn toegepast. Om redenen van betrouwbaarheid en geheimhouding zullen daarom gegevens ontbreken.

De registratie is daarom grotendeels representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken | CBS

Historische informatie bron

N.v.t.

Bron: CBS Wijk & Buurt

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Wijk & Buurt. De bronhouder van de registratie is CBS.

Eigenschappen registratie

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) houdt de registratie zelf bij. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK), de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren is gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS. Het wordt jaarlijks gepubliceerd.

Er zijn geen eisen voor het opnemen in de registratie: registratie is op basis van externe bron (met eigen voorwaarden) en een bron in eigen beheer. De registratie is volledig en representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Wijk- en buurtkaart 2022 | CBS

Historische informatie bron

N.v.t.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registraties komt is: een selectie van wegen toegankelijk te voet of per fiets uit Open Street Map, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-grid van 100 x 100 meter met statistieken over aantal inwoners en locaties van voetbalvelden, hockeyvelden, tennisbanen, sporthallen, fitnessvoorzieningen en zwembaden.

De deelindicator sportaccommodaties brengt de nabijheid en diversiteit van de meest gebruikte sportaccommodaties (voetbalvelden, hockeyvelden, tennisbanen, sporthallen, fitnessvoorzieningen en zwembaden) in kaart.

Voor elk type sportaccommodatie is een afstand bereikbaar met de fiets of te voet berekend die als “verzorgingsgebied” geldt. Zo is het verzorgingsgebied van fitnessaccommodaties 1.400 meter en van een zwembad 2.300 meter. Als de afstand tot de dichtstbijzijnde accommodatie groter is dan 150% van die afstand krijgt het CBS-vierkant een score van 0, als de afstand binnen 150% valt krijgt het vierkant score van 1, als het binnen de afstand valt een score van 2, en binnen 50% van de afstand een score van 3 punten.

Zo krijgt het CBS-vierkant voor elk van de vijf typen accommodaties een score, die maximaal 15 punten bedraagt. Het percentage van het aantal behaalde punten betreft de score voor dat CBS-vierkant. Deze percentages worden vervolgens, gewogen naar het aantal inwoners per CBS-vierkant, geaggregeerd naar buurt, gemeente of landelijk niveau.

De deelindicator wordt tweejaarlijks gepubliceerd. Eerdere meetjaren zijn 2020 en 2022.

Historische informatie methode

Net als de andere deelindicatoren, is deze indicator doorontwikkeld in 2020. De methode is nu in lijn met die van de deelindicator sport- en speelplekken.

Contactinformatie

Contactinformatie

M. Noordzij (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.