Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: uitgaven aan beheer sportaccommodaties per jaar door gemeente en sportaccommodatie exploitanten.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: uitgave aan beheer sportaccommodaties per jaar door gemeente en sportaccommodatie exploitanten.

Bron: Gemeente: Iv3 ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), bewerking door Mulier Instituut).

Meetfrequentie: jaarlijks, sinds 2010.

Cijfers van de indicator

Meer informatie volgt in april 2024.

Bronbeschrijving van de indicator

Meer informatie volgt in april 2024.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

Meer informatie volgt in april 2024.

Historische informatie methode

Meer informatie volgt in april 2024.

Achtergrondinformatie

Meer informatie volgt in april 2024.

Contactinformatie

Meer informatie volgt in april 2024.

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.