Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: de dichtheid van sportaccommodaties per 10.000 inwoners.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: de dichtheid van sportaccommodaties per 10.000 inwoners. Deze kernindicator geeft het gemiddelde sportvoorzieningenniveau per 10.000 inwoners weer.

BronDatabase SportAanbod (DSA) (Mulier Instituut).

Meetfrequentie: ongeveer tweejaarlijks gepeild, sinds 2015.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina van de Kernindicator Sportaccommodaties en via het Mulier Instituut.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk en gemeentelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: stedelijkheidsgraad, gemeente, gemeenteomvang (aantal inwoners), SES-WOA, krimp- en anticipeerregio’s.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Database SportAanbod (DSA). De bronhouder van de DSA is het Mulier Instituut.

Eigenschappen registratie

De onderzoekers van Mulier Instituut houden het databestand bij. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende bronnen, zoals verkregen informatie van gemeentes en sportbonden, en van geografische bestanden en topografische kaarten, zoals de top 10 van OpenStreetMap. Met behulp van deze bronnen wordt gesignaleerd of er accommodaties bij komen, weggaan of vernieuwingen worden doorgevoerd. Ook vindt kwaliteitsverbetering plaats. De wijzigingen worden zowel handmatig als semi-automatisch verwerkt.

Het wordt continu aangevuld met nieuwe informatie. Er vinden op landelijk niveau vaak geen grote veranderingen plaats in het aantal accommodaties. Daarom wordt de informatie tweejaarlijks gepubliceerd.

Alleen permanente ‘doesportaccommodaties’ worden meegenomen. Hierdoor worden de ‘kijksportvoorzieningen’ zoals voetbalstadions, waar het publiek alleen kan kijken naar sport, niet meegenomen. Ook worden speelvoorzieningen en voorzieningen (bijvoorbeeld routes) in de openbare ruimte uitgesloten.

De registratie is merendeels volledig. Voor grotere sporten en bekende sporthallen is vrijwel alles geregistreerd, maar kleinere sporten en gymzalen zijn niet altijd bekend bij de gemeente. De steekproef is representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2019 | Mulier Instituut en Database SportAanbod | Mulier Instituut

Historische informatie bron

De DSA bestaat sinds 2015. Omdat er steeds meer gegevens als open data beschikbaar komen, is het Mulier Instituut minder afhankelijk geworden van losse databestanden van bijvoorbeeld sportbonden en gemeenten. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen),  OpenStreetMap en luchtfoto’s wordt steeds meer data (semi)-automatisch verkregen. Controles vinden o.a. handmatig plaats.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De DSA bevat van alle sportaccommodaties adresgegevens, x- en y-coördinaten, type sport/accommodatie en het onderscheid in indoor- en/of outdoor accommodatie. Elk accommodatietype ontvangt een score voor de capaciteit en de diversiteit. Deze scores worden per gemeente opgeteld en gedeeld door het aantal inwoners. In het bovengenoemde brancherapport is onder de kop ‘verantwoording’ hier meer over te lezen.

De gegevens worden continue bijgewerkt. Het cijfer wordt elke twee jaar gepubliceerd. De peildatum voor de cijfers uit 2022 was 1 september 2022. Eerdere peildata zijn 1 januari 2015, 2017, 1 januari 2020 en 1 september 2022.

Historische informatie methode

De indicator wordt op gelijke wijze gemeten vanaf het jaar 2015. De peildatum kan per jaar verschillen.

Contactinformatie

Contactinformatie

K. Wezenberg (Mulier Instituut), sportenbewegenincijfers@rivm.nl.

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.