Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: totaal aantal topsport- en opleidingsprogramma’s en parttime presterende programma’s van bij NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aangesloten sportbonden, die topsportfinanciering ontvangen.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: totaal aantal topsport- en opleidingsprogramma’s en parttime presterende programma’s van bij NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) aangesloten sportbonden, die topsportfinanciering ontvangen.

Bron: Lijst van Toekenningen (NOC*NSF).

Meetfrequentie: jaarlijks, sinds 2013.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar via NOC*NSF.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: Olympisch/Niet-Olympisch/Paralympisch, Winter/Zomer, Aantal sportbonden kan apart geteld worden, Topsportprogramma/Opleidingsprogramma/campagne op naam/parttime presterend.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Lijst van toekenningen. De bronhouder van de registratie is NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie).

Eigenschappen registratie

De registratie wordt bijgehouden door NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie). Jaarlijks stelt NOC*NSF per 1 februari topsport-toekenningen vast aan de sportbonden en TeamNL centra. Programma’s kunnen een verschillende looptijd hebben.

Een eis voor het opnemen in de registratie is dat het gaat om een door NOC*NSF gefinancierd programma. De registratie is volledig en representatief voor de doelpopulatie.

Historische informatie bron

N.v.t.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registratie komt is het aantal gefinancierde programma’s. Op basis van de gepubliceerde lijst met topsportprogramma’s daarvan kan het aantal gefinancierde programma’s geteld worden. De lijst wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De peildatum is jaarlijks per 1 februari. Eerdere metingen zijn jaarlijks uitgevoerd sinds 2013.

Historische informatie methode

De optelling van programma’s kan jaarlijks op dezelfde wijze gedaan worden.

Achtergrondinformatie

N.v.t.

Contactinformatie

Contactinformatie

F. Winters ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.