Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: uitgaven aan sport door huishoudens per jaar.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: uitgaven aan sport door huishoudens per jaar (consumentenbesteding aan sportdiensten en -goederen).

Bron: Satellietrekening sport ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)).

Meetfrequentie: onregelmatig, sinds 2006.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar via het CBS.

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: geen.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is de Satellietrekening sport. De bronhouder van de registratie is CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Eigenschappen registratie

Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) combineert gegevens uit allerlei bronnen in het stelsel van Nationale Rekeningen. De Aanbod- en Gebruikstabellen uit de Nationale Rekeningen vormen de basis voor de Satellietrekening sport. Het wordt onregelmatig gemeten, maar het streven is driejaarlijks. Eerdere meetjaren waren 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 en 2019.

Er zijn geen eisen voor het opnemen in de registratie. Het CBS maakt een schatting van geldstromen in de Nederlandse economie. De registratie is representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie:

Historische informatie bron

Sinds 2006 wordt Satellietrekening op gelijke wijze samengesteld.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registratie komt is de uitgaven (in euro) per huishouden aan sport. De analyse bestaat uit vele stappen. Dit is terug te lezen in de rapportage van de Nederlandse Sporteconomie.

De peildatum is een volledig jaar van 1 januari tot 31 december. Eerdere meetjaren zijn 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 en 2019.

Historische informatie methode

Elk meetjaar is dezelfde methode toegepast.

Contactinformatie

Contactinformatie

A. Boerdam ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.