Deze pagina beschrijft het cijfer, de bron en de methode van de (kern)indicator: het aantal aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur per jaar.

>Cijfers van de indicator

>Bronbeschrijving van de indicator

>Methodebeschrijving van de indicator

Samenvatting

Definitie: het aantal aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur per jaar.

Bron: Jeugdfonds Sport & Cultuur (bronhouder: Jeugdfonds Sport & Cultuur).

Meetfrequentie: de registratie wordt doorlopend bijgehouden, jaarlijks gepeild sinds 2018.

Cijfers van de indicator

Cijfers zijn beschikbaar op de webpagina van het Sportakkoord

Uitsplitsing mogelijkheden geografisch: landelijk, gemeentelijk.

Uitsplitsing mogelijkheden achtergrondkenmerken: per kwartaal, leeftijdscategorie, geslacht, activiteit (sport of cultuur), totaal en gemiddeld besteed budget per activiteit, aanvrager.

Bronbeschrijving van de indicator

Bron en bronhouder

De bron van deze indicator is Jeugdfonds Sport & Cultuur. De bronhouder van de registratie is Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Eigenschappen registratie

De registratie wordt bijgehouden door Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het wordt doorlopend gemeten.

Er zijn geen eisen voor opname in de registratie. De steekproef is volledig en representatief voor de doelpopulatie.

Meer informatie: Sportakkoord: Inclusief sporten en bewegen, Jeugdfonds Sport & Cultuur

Historische informatie bron

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, is vanaf 2019 tevens ingezet om de leeftijdsgrenzen van Jeugdfonds Sport & Cultuur en haar partners op de rekken van 4-18 jaar naar 2-23 jaar.

Methodebeschrijving van de indicator

Analyse beschrijving

De informatie die uit de registratie komt is het aantal aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur. Om tot het cijfer te komen worden de aantallen jaarlijks opgeteld.

De peildatum is jaarlijks in januari. Eerdere meetmomenten zijn jaarlijks geweest vanaf 2018.

Historische informatie methode

N.v.t.

Contactinformatie

T. Schurink ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), sportenbewegenincijfers@rivm.nl

Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen

Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren".  In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.