Sportakkoord per gemeente

Kaart Sportakkoord per gemeente

Tekst Sportakkoord per gemeente

Sportakkoord I

Van 2018 tot 2022 kreeg elke gemeente de mogelijkheid om budget aan te vragen voor het tot stand brengen van een lokaal sportakkoord.  De kaart laat zien dat 346 van de 355 gemeenten tot de uitvoeringfase gekomen zijn. Bij het aanklikken van een gemeente wordt een link zichtbaar naar het lokale sportakkoord.

Sportakkoord II

In 2023 hebben alle gemeenten budget aangevraagd om het lokale sportakkoord te herijken of tot stand te brengen en uit te voeren. De lokale herijking is gebaseerd op  het landelijke raamwerk uit Sport versterkt, het Nationaal Sportakkoord II (2023 – 2026). Met het herijken van de lokale sportakkoorden geven de gemeenten en hun samenwerkingspartners aan hoe zij nog meer inwoners aan het sporten en bewegen krijgen. In hun bijgestelde sportakkoord staat hoe zij dat doen. De herijkingsdocumenten laten zien dat alle gemeenten met hun lokale partners aan de opgave werken om Nederland in beweging te krijgen vanuit hetzelfde referentiekader. Om de bijgestelde sportakkoorden uit te voeren, ontvangen de gemeenten jaarlijks een stimuleringsbudget. Daarnaast zetten zij lokale functionarissen in die gefinancierd worden uit de Brede Regeling Combinatiefuncties (onderdeel van Brede SPUK een regeling voor alle gemeenten op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis, met als doel een gezonde generatie in 2040. (een regeling voor alle gemeenten op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis, met als doel een gezonde generatie in 2040.)).

Ontwikkeling Sportakkoord I

Sportakkoord peildatum 7 juli 2020
Sportakkoord peildatum 28 mei 2020
Sportakkoord peildatum 22 april 2020
Sportakkoord peildatum 7 april 2020
Sportakkoord peildatum 8 november 2019
Sportakkoord peildatum 20 mei 2019

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Jeugdfonds Sport & Cultuur per gemeente

Kaart Jeugdfonds Sport & Cultuur per gemeente 2023

Tekst Jeugdfonds Sport & Cultuur per gemeente 2023

Relatief veel aanvragen in grote steden

In 2023 zijn er in totaal 86.281 aanvragen voor een bijdrage voor sport of cultuur uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur goedgekeurd. De kaart geeft voor iedere gemeente het aantal aanvragen per 1.000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 2- tot en met 23 jaar weer. Relatief gezien kennen Heerlen en Kerkrade de meeste aanvragen. Het gaat om respectievelijk 95 en 82 aanvragen per 1.000 2- tot en met 23-jarigen.

Grootste aantal aanvragen in Rotterdam en Amsterdam

Wanneer gekeken wordt naar de absolute aantallen zijn de meeste aanvragen gedaan in Amsterdam en Rotterdam (respectievelijk 13.270 en 8.557 aanvragen). Van de 342 gemeenten die Nederland in 2023 telde, zijn er in 39 gemeenten geen aanvragen gedaan. In het noorden van Nederland is er in bijna alle gemeenten een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur ingediend. 

Bevorderen van sport en cultuur deelname van kinderen in achterstandsituaties

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met (tijdelijk) minder geld, toch mee kunnen doen met voetbal, turnen, streetdance, judo, muziekles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen per gemeente

Kaart Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen per gemeente

Tekst Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen per gemeente

350 deelnemende gemeenten in 2020

In 2020 zijn er in 350 (van de 355) gemeenten buurtsportcoaches. In de kaart is per gemeente aangegeven hoeveel fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches zijn gehonoreerd in 2020. In totaal worden er in 2020 ruim 3600 fte’s gerealiseerd met een totale rijksbijdrage van zo'n 75 miljoen euro.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties kreeg een andere focus en er kwam meer budget beschikbaar. Daardoor is het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Het beschikbare Rijksbudget is 75,2 miljoen euro per jaar. Hiervan is 0,2 miljoen euro beschikbaar voor de BES eilanden. De bijdrage wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven ’jongeren tot en met 17 jaar’ en ‘inwoners’ (elk voor 50%). Gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om zich op basis van deze verdeling in te schrijven voor een deelnamepercentage (60%, 80%, 100%, 120% of 140%). Daarnaast dragen de gemeenten zorg voor de organisatie van cofinanciering. Voor 2020 is het maximale deelnamepercentage bijgesteld naar 132%. 

In de kaarten waarin het deelnamepercentage per gemeente wordt getoond, ontbreken bij drie deelnemende gemeenten gegevens in verband met gemeentelijke herindeling.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)