70% van de bevolking van 6 jaar en ouder sport minimaal 12 keer per jaar

Het aandeel van de bevolking van 6 jaar en ouder dat 12 keer per jaar of vaker sport

 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2016
Nieuwe cijfers: 2019

Overzicht

Sportdeelname 12 keer per jaar is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoeveel Nederlanders sporten er minimaal 12 keer per jaar? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd en cijfers voor  verschillende groepen in de bevolking beschreven.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

7 op de 10 Nederlanders sport minstens 12 keer per jaar

In 2016 deed 70% van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder minstens 12 keer per jaar aan sport. Dit is gelijk aan het cijfer uit 2014.  In 2012 rapporteerde iets meer mensen minimaal 12 keer per jaar aans sport te doen, namelijk 73%.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat tot 2030 de sportdeelname ongeveer gelijk zal blijven. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012 - 2016

Methode: In de VTO is  op basis van de RSO-vragenlijst nagevraagd aan de bevolking van 6 jaar  en ouder of zij minstens 12 keer per jaar sporten.  Het doel van de VTO is om ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vast te stellen. De VTO wordt elke twee jaar uitgezet onder een nationaal representatieve steekproef van Nederlanders vanaf 6 jaar en ouder. Meer informatie over de VTO is hier te vinden. Aan de respondenten is gevraagd welke sporten zij in de afgelopen 12 maanden hebben beoefend en hoe vaak zij in totaal hebben gesport.

Sportdeelname 12 keer per jaar door verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mannen sporten iets vaker 12 keer per jaar dan vrouwen

In 2016 deed 72% van de  Nederlandse mannen van 6 jaar en ouder minstens 12 keer per jaar aan sport en 68% van de vrouwen. Mannen sporten dus iets vaker minstens 12 keer per jaar dan vrouwen. Dit beeld komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

 

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Sportdeelname van jongeren groter dan van ouderen

Het aandeel Nederlanders dat minstens 12 keer per jaar sport loopt in 2016 af met het oplopen van de leeftijd. Bij de leeftijdsgroepen 6 t/m 11 jaar, 20 t/m 34 jaar en 35 t/m 54 jaar  is in de afgelopen jaren geen verandering te zien. Het aandeel 12 t/m 19 jarigen en 55 t/m 64 jarigen dat minstens 12 keer per jaar sport is in 2016 lager dan in de voorgaande jaren. Daarnaast is het aandeel van de 65 t/m 79 jarige en de 80 jarige en ouderen juist hoger dan voorgaande jaren. Meer informatie over sportdeelname naar levensfase is te vinden in de Rapportage Sport 2018.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Hogeropgeleiden sporten vaker minstens 12 keer per jaar

In 2016 sportte 79% van de hogeropgeleide Nederlanders van 25 jaar en ouder minstens 12 keer per jaar terwijl dit onder de lageropgeleiden 45% was. De sportdeelname van middelbaar opgeleiden ligt daar tussen in. Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014 uitgezonderd voor de middelbaar opgeleiden. Hun sportdeelname ligt in 2016 lager dan in de voorgaande jaren.

 

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mensen met een aandoening of beperking sporten minder vaak

In 2016 was het percentage Nederlanders van 12 jaar en ouder met een chronische aandoening of een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) dat minstens 12 keer per jaar sport lager dan het percentage mensen zonder chronische aandoening of beperking. Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

Meer informatie over het beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening en lichamelijke beperking is te vinden in dit RIVM rapport.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportdeelname 12 keer per jaar is ook uitgesplitst  naar:

  • Herkomst
  • Burgerlijke staat
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Stedelijkheid
  • Gemeentegrootte
  • Ervaren gezondheid

Deze cijfers zijn te vinden in een Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Meer informatie

  • Bekijk cijfers uit de Sportdeelname Index van NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie waarin sportdeelname in Nederland maandelijks wordt gepeilt.
  • In de Rapportage Sport 2018 zijn de belangrijkste sport gerelateerde trends en ontwikkelingen te vinden
  • Het minimaal 12 keer per jaar deelnemen aan sport is te vergelijken met de kernindicator 'sportdeelname wekelijks'

A. Tiessen-Raaphorst (SCPSociaal Cultureel Planbureau  Sociaal Cultureel Planbureau  )