Het aandeel van de bevolking van 6 jaar en ouder dat 12 keer per jaar of vaker sport

 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2018
Nieuwe cijfers: 2021

Overzicht

Sportdeelname 12 keer per jaar is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoeveel Nederlanders sporten er minimaal 12 keer per jaar? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd en cijfers voor  verschillende groepen in de bevolking beschreven.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

7 op de 10 Nederlanders sport minstens 12 keer per jaar

In 2018 deed 73% van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder minstens 12 keer per jaar aan sport. Dit percentage is relatief stabiel over de tijd. 

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat tot 2030 de sportdeelname ongeveer gelijk zal blijven. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten.

 

Landsdeel

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Noord-Nederland laagste percentage maandelijkse sportdeelname

In 2018 deed 67% van de Noord-Nederlanders van 6 jaar en ouder minstens 12 keer per jaar (maandelijks) aan sport. Dit is lager dan voor de andere landsdelen (73%-74%). 

Tussen 2012 en 2018 is voor Noord-Nederlanders een dalende trend te zien in maandelijkse sportdeelname. Voor Nederlanders woonachtig in het oosten van het land was tot 2016 ook een dalende trend te zien. In West- en Zuid-Nederland is het percentage van 2018 vergelijkbaar met eerdere jaren.

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is hier te vinden.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012 - 2018

Methode: In de VTO is  op basis van de RSO-vragenlijst nagevraagd aan de bevolking van 6 jaar  en ouder of zij minstens 12 keer per jaar sporten.  Het doel van de VTO is om ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vast te stellen. De VTO wordt elke twee jaar uitgezet onder een nationaal representatieve steekproef van Nederlanders vanaf 6 jaar en ouder. Meer informatie over de VTO is hier te vinden. Aan de respondenten is gevraagd welke sporten zij in de afgelopen 12 maanden hebben beoefend en hoe vaak zij in totaal hebben gesport.

Sportdeelname 12 keer per jaar door verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Geen verschil meer tussen mannen en vrouwen

In 2018 deed 73% van de  Nederlandse mannen en vrouwen van 6 jaar en ouder minstens 12 keer per jaar aan sport.  Dit beeld wijkt af van eerdere jaren.

Tussen 2012 en 2016 sporten mannen iets vaker minstens 12 keer per jaar dan vrouwen. Over de tijd lijken de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner te worden

 

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Sportdeelname van jongeren hoger dan van ouderen

Het percentage Nederlanders dat minstens 12 keer per jaar sport neemt af met het toenemen van de leeftijd. Dit is voor alle meetjaren het geval. 

In de periode 2012-2018 lijkt het aandeel 20 t/m 34 jarigen dat minstens 12 keer per jaar sport af te nemen . Voor 65 t/m 79 jarige en 80 plussers is  dit aandeel juist  toegenomen. Voor de overige leeftijdsgroepen zijn er in de afgelopen jaren geen duidelijke verandering te zien. 

Meer informatie over sportdeelname naar levensfase is te vinden in de Rapportage Sport 2018.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Hogeropgeleiden sporten vaker minstens 12 keer per jaar

In 2018 sportte 83% van de hogeropgeleide Nederlanders van 25 jaar en ouder minstens 12 keer per jaar terwijl dit onder de lageropgeleiden 51% was. De sportdeelname van middelbaar opgeleiden ligt daar tussen in. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren.

Het percentage lager, middelbaar en hogeropgeleiden dat minimaal 12x per jaar sport is stabiel tussen 2012 en 2018.

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mensen met een aandoening of beperking sporten minder vaak

In 2018 was het percentage Nederlanders van 6 jaar en ouder met een chronische aandoening en/of lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) dat minstens 12 keer per jaar sport lager dan mensen zonder chronische aandoening of beperking.  Dit beeld komt overeen met eerdere jaren. Het aandeel Nederlanders met en zonder  een aandoening en/of beperking dat minimaal 12x per jaar sport is min of meer stabiel in de periode 2012 en 2018, met uitzondering van het meetjaar 2014.

Meer informatie over het beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening en lichamelijke beperking is te vinden in dit RIVM rapport.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportdeelname 12 keer per jaar is ook uitgesplitst  naar:

 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel
 • Provincie

Deze cijfers zijn te vinden in een Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Sportdeelname 12 keer per jaar uitsplitsing

Sportverband per sport

Totale populatie

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Sportverband varieërt sterk per sport

In de top 12 meest beoefende sporten is te zien dat het verband waarin wordt gesport divers is. Tussen 2012 en 2018 werd door Nederlanders van 6 jaar en ouder in de sport fitness (individueel en binnen) en yoga voornamelijk met een abonnement gesport. Bij voetbal en tennis werd met name gesport via een lidmaatschap. Skiën en andere wintersporten werden vaak in zelf georganiseerd groepsverband gedaan. Wielrennen, hardlopen, wandelen en zwemmen waren sporten die vaak individueel werden beoefend.

De categorie 'Anders' omvat onder andere sporten via school of via de naschoolse opvang, bedrijfssport, sociaal cultureel werk en zorginstelling.

Locaties waar gesport wordt en uitsplitsing naar extra sporten zijn te vinden in onderstaand Excel document. Meer informatie over sportverband naar achtergrondkenmerken is hier te vinden.

Meer informatie

G.C.W. Wendel-Vos (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)