Algemene beschrijving

De CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO) is opgezet om ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid mee vast te stellen. Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat. Daarnaast wordt elke twee jaar een bepaald thema verder uitgediept of kleine accenten gelegd.

De huidige vragenlijst is tot stand gekomen in overleg met de Boekmanstichting en het Mulier Instituut naast de opdrachtgevers: de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CBS. Van 2012 tot 2019 was het SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) verantwoordelijk voor de rapportage van de data. Sinds 2020 ligt deze taak bij het Mulier instituut (sport) en de Boekmanstichting (cultuur).

De cijfers uit de VTO van 2012, 2014 en 2016 zijn in 2019 aangepast vanwege een nieuwe weging. Deze was noodzakelijk vanwege de aangepaste opzet in 2018. Meer informatie hierover is te vinden in de nota ‘Weging Vrijetijdsomnibus 2018-2019’, zie document onderaan de webpagina.  

Kenmerken van het onderzoek

Doelpopulatie: in Nederland woonachtige personen van zes jaar of ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Verzamelmethode: CAWI (Computer assisted web interviewing) en CAPI (Computer assisted personal interviewing)

Opdrachtgever: het SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) (2012-2019), sinds 2020 de ministeries van OC&W en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Frequentie: tweejaarlijks, vanaf 2012

Respons:

 

Netto respons (aantallen)

Netto respons (percentage)

VTO2022

3038 42%

VTO2020

2970

47%

VTO2018

3425

48%

VTO2016

3101

66%

VTO2014

3040

54%

VTO2012

3138

58%

Sport- en beweegindicatoren afkomstig uit de VTO:  Sportdeelname 12 keer per jaar, Tevredenheid sport- en beweegaanbod, Clublidmaatschap, Sportfan via bezoek, Sportfan via media, Veilig Sportklimaat - veilig voelen, Veilig Sportklimaat – wangedrag, Vrijwilligerswerk in de sport

Beschikbare achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijdsgroep, hoogste voltooid opleidingsniveau, herkomst, burgerlijke staat, huishoudsamenstelling, maatschappelijk arbeidspositie, mate van verstedelijking, gemeentegrootte, ervaren gezondheid, wel of geen lichamelijke beperking, langdurige aandoeningen of lichamelijke beperking, huishoudinkomen, provincie. Andere mogelijk uitsplitsingen zijn terug te vinden in de  documentatie VTO van het CBS.

Vragenlijst: VTO 2020.

Beschikbaarheid van data: het Mulier instituut en de Boekmanstichting beschikken over de data van de VTO. Vragen over extra analyses van de sportvragen kunnen gesteld worden aan het Mulier instituut (info@mulierinstituut.nl) en van de cultuurvragen aan de Boekmanstichting (Contact - Boekmanstichting).