Deze indicator geeft het aandeel van de maandelijkse sporter en/of wedstrijdbezoekers dat de afgelopen 12 maanden wangedrag in de sport heeft meegemaakt of er getuige van is geweest weer

Veilig sportklimaat: wangedrag is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen. Daarnaast wordt de indicator ook gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent veilig sportklimaat: wangedrag te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/sportklimaat-wangedrag

www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/positieve-sportcultuur

Ja

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers voor Veilig sportklimaat: wangedrag worden gebaseerd op basis van de tweejaarlijkse metingen van de VrijeTijdsOmnibus (VTO) uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)) in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2012-2018). De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens  OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.

In de vragenlijst(PDF) van de VrijeTijdsOmnibus is aan personen die hebben aangegeven tenminste één keer per jaar te sporten of in de afgelopen 12 maanden een sportwedstrijd of evenement te hebben bezocht gevraagd naar het meemaken van wangedrag in de sport. De vraag over wangedrag was: 'Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 maanden zelf of als getuige te maken gehad in de sport? Hierbij bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien.'. Dit was een meerkeuze vraag, meerdere antwoordopties waren mogelijk (eg. diefstal, vernieling, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, overlast en geen van bovenstaande). Hieruit wordt het percentage van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers berekend dat heeft aangegeven één of meerdere vormen te hebben gezien of ondergaan.

De kernindicator wangedrag meemaken geeft een algemeen  beeld van de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag die sporters en wedstrijdbezoekers meemaken. Om de cijfers goed te kunnen interpreteren, is meer informatie nodig over de hoedanigheid waarin iemand wangedrag meemaakt (als onder meer sporter, official, of toeschouwer), en, belangrijker nog, of iemand zelf slachtoffer of mikpunt was of het wangedrag heeft gezien of gehoord als getuige. Op basis van de huidige samenstelling van de indicator is dit niet goed mogelijk. Het Mulier Instituut zal daarom in 2022 aanvullend onderzoek uitvoeren om meer zicht te krijgen op contextinformatie over het plaatsgevonden wangedrag, alsmede naar de ervaren impact daarvan, zowel sociaal-emotioneel als ten aanzien van sportgedrag.

Doelgroepen

Op basis van de VrijeTijdsOmnibus zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

VrijeTijdsOmnibus

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen
Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking
Type beperking


x
x
x
x

Overige informatie in databron

Voor de VrijeTijdsOmnibus geldt dat er aanvullende informatie beschikbaar, namelijk:

 • Sportdeelname
 • Sportfrequentie
 • Sporttakken
 • Sportverband (team/groep/individueel)
 • Lidmaatschap/abonnement
 • Wedstrijden/Trainingen
 • Sportlocatie
 • Veilig sportklimaat: veilig voelen
 • Sportfan via media
 • Wedstrijdbezoek
 • e.a.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl