Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Het aandeel van de scholen in het primair onderwijs dat vakleerkracht en/of groepsleerkracht met bevoegdheid inzet'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vaardig in bewegen van het Sportakkoord II.

Bron: Monitor bewegingsonderwijs en sport primair onderwijs (Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Vak- of groepsleerkracht geeft bewegingsonderwijs

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicator

Landelijke trend

Sla de grafiek Inzet groeps- en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op groepsniveau over en ga naar de datatabel

Op 13 tot 44% van de basisscholen verzorgen alleen vakleerkrachten het bewegingsonderwijs

In schooljaar 2020/2021 werd op 44% van de basisscholen het bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 alleen door een vakleerkracht verzorgd. Voor de groepen 1- 2 was dit 13%. Op een derde van de basisscholen wordt het bewegingsonderwijs zowel door een vakleerkracht als een groepsleerkracht verzorgd (groep 1-2: 31% en groep 3 t/m 8: 33%). Op ruim de helft van de basisscholen wordt het bewegingsonderwijs in groep 1-2 alleen door groepsleerkrachten verzorgd (56%), in de groepen 3 t/m 8 is dit het geval op 24% van de basisscholen. De inzet van vakleerkrachten is gestegen ten opzichte van 2012/13 en 2016/17.

Mate van stedelijkheid

Sla de grafiek Inzet groeps- en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in groep 3 t/m 8 naar mate van stedelijkheid over en ga naar de datatabel

Vaker vakleerkrachten in zeer sterk stedelijk gebied

In zeer sterk stedelijke gebieden werden in groep 3 t/m 8 in het schooljaar 2020/2021 vaker vakleerkrachten ingezet dan in minder stedelijke gebieden. In niet en weinig stedelijke gebieden werd bewegingsonderwijs het vaakst verzorgd door een groepsleerkracht. 

Regionaal (Nielsen regio)

Sla de grafiek Inzet groeps- en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in groep 3 t/m 8 naar regio over en ga naar de datatabel

Grote verschillen tussen regio’s bij de inzet van vakleerkrachten

In de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (plus randgemeenten) worden op alle scholen vakleerkrachten ingezet, waarvan bij 91% alleen vakleerkrachten het bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 verzorgen. In de zuidelijke provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) wordt op 29% van de scholen alleen een vakleerkracht ingezet in de groepen 3 t/m 8 (12%) en op 35% alleen groepsleerkrachten.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vaardig in bewegen van het sportakkoord gaat over kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en te bewegen, waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Hier wordt aan gewerkt omdat de basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd tijdens de jeugd. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.