Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Dichtheid sportaccommodaties (Kernindicator)'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Ruimte voor sport van het Sportakkoord II.

Bron: Database SportAanbod (DSA) (Mulier instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Dichtheid sportaccommodaties

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Landelijke trend

Sla de grafiek Dichtheid sportaccommodaties in Nederland over en ga naar de datatabel

Dichtheid van sportaccommodaties stabiel

In 2023 bedraagt de dichtheid van sportaccommodaties in Nederland 21,7 per 10.000 inwoners.  Dit is nagenoeg vergelijkbaar met voorgaande meetjaren. Kleine verschillen tussen 2017 en 2020 kunnen grotendeels verklaard worden door een verbetering van de dataverzameling in 2020.

Per gemeente

Per gemeente tekst

De dichtheid van sportaccommodaties is niet evenredig verdeeld

De dichtheid van sportaccommodaties is niet evenredig verdeeld. Nederland heeft in 2023 een score van 21,7. In plattelandsgemeenten, zoals in de noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland, is de dichtheid aan sportaccommodaties per 10.000 inwoners het grootst. In stedelijke gebieden is de dichtheid relatief laag. Voor de berekening van de dichtheid aan sportaccommodaties is rekening gehouden met verschillen in de diversiteit en capaciteit van sportaccommodaties. Een sporthal is bijvoorbeeld geschikt voor meer sportdisciplines dan een rugbyveld. Op een tennispark met 5 banen kunnen minder mensen tegelijkertijd sporten dan op een tennispark met 15 banen. 

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Ruimte voor sport en bewegen van het sportakkoord gaat over het creëren van een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Er wordt gewerkt aan een infrastructuur die uitnodigt, faciliteert en toegankelijk is voor iedereen. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.