Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Vitale sportverenigingen'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vitale sportaanbieders van het Sportakkoord II.

Bron:  MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Vitale sportaanbieders

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicatoren

Landelijke cijfers

Sla de grafiek Vitaliteitsindex sportverenigingen in Nederland over en ga naar de datatabel

Meer sportverenigingen kwetsbaar

In februari 2023 was 24% van de Nederlandse sportverenigingen een vitale vereniging te noemen. Vitale verenigingen zijn organisatiekrachtig en vervullen een maatschappelijke rol. 30% van de sportverenigingen kan gezien worden als kwetsbaar. Deze verenigingen hebben een minder krachtige organisatie en hebben nauwelijks oog voor een bredere maatschappelijke functie. Ten opzichte van de meting in winter 2018/2019 is het percentage kwetsbare verenigingen hoger. Het aandeel vitale verenigingen was in 2021 iets lager dan in 2019/2019 en 2023. Het coronajaar 2020 is ongetwijfeld van invloed op de cijfers uit de meting van begin 2021.

Meer informatie over vitale sportverenigingen in Nederland is beschikbaar in de vorm van een rapport en een factsheet

Landsdelen

Sla de grafiek Vitaliteitsindex sportverenigingen naar landsdelen over en ga naar de datatabel

Aandeel vitale verenigingen relatief hoog in Zuid-Nederland

In februari 2021 was het aandeel vitale sportverenigingen het hoogst in Zuid-Nederland (24%). In Noord-Nederland is een lichte stijging van het aandeel vitale verenigingen te zien in februari 2021, ten opzichte van winter 2018/2019. In de andere landsdelen is er een daling.

Krimpstatus

Sla de grafiek Vitaliteitsindex sportverenigingen naar krimpstatus* over en ga naar de datatabel

Het aandeel vitale verenigingen lager in topkrimpgebieden

Het aandeel vitale sportverenigingen is vergelijkbaar voor topkrimpgebieden en anticipeergebieden (respectievelijk 22% en 21%).  In vergelijking met het meetmoment van winter 2018/2019 (26%) is het aandeel vitale sportverenigingen in februari 2021 lager voor gebieden zonder krimpstatus (19%). 

*Een krimpgebied is een gebied dat te maken heeft met bevolkingsdaling. Een anticipeergebied is een regio waar in de toekomst krimp wordt verwacht. De Nederlandse overheid hanteert een lijst met krimpgebieden en anticipeergebieden  welke daardoor extra aandacht krijgen (bv ontzien bij bezuinigingen).

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vitale sportaanbieders van het sportakkoord gaat over een sportaanbod dat sterk, veilig en toegankelijk is. Hier wordt aan gewerkt door het maken en versterken van een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.