Op  deze pagina wordt beschreven wat van het Actieplan Nederland Beweegt inhoudt en hoe de evaluatie hiervan wordt vormgegeven.

Actieplan Nederland Beweegt

Vanuit het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) en het coalitieakkoord 2021-2025 is in 2018 de ambitie geformuleerd dat 75% van de mensen in Nederland in 2040 voldoet aan de Beweegrichtlijnen. Om hieraan bij te dragen is in juni 2023 het Actieplan Nederland Beweegt uitgebracht door het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Met dit Actieplan beoogt VWS de juiste voorwaarden te creëren om bewegen gedurende de hele dag te stimuleren (o.a. via een gezonde leefomgeving) en het in beweging krijgen van Nederlanders zelf.

De primaire focus van het Actieplan ligt op gezondheidswinst, specifiek bij de mensen die nu niet of weinig bewegen. Het meer in beweging krijgen van deze mensen kan veel gezondheidswinst opleveren en bestaande gezondheidsachterstanden verkleinen.

Het Actieplan werkt op drie actielijnen:

  1. Het vergroten van aandacht en bewustwording voor het belang van bewegen en beweegvriendelijke omgeving;
  2. Het creëren van meer maatschappelijk initiatief voor bewegen via de Beweegalliantie;
  3. Het vergroten van de inzet op een lokale/regionale aanpak van bewegen.

Voor meer informatie over de actielijnen en de bijbehorende activiteiten, zie het Actieplan Nederland Beweegt.

Evaluatie van het Actieplan

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) evalueert in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het Actieplan Nederland Beweegt.  Hiervoor een Plan van Aanpak opgesteld. Om tot dit plan te komen zijn er per actielijn bijeenkomsten georganiseerd met het kernteam, bestaande uit VWS, de Beweegalliantie, Kenniscentrum Sport & Bewegen en het RIVM. De evaluatie loopt tot eind 2025. In januari 2025 wordt de eerste voortgangsrapportage verwacht.

Per actielijn worden verschillende onderdelen geëvalueerd:

  • Voor actielijn 1   is het evaluatiedoel om in kaart te brengen in hoeverre er bij andere relevante beleidsterreinen (naast sport) aandacht is voor bewegen, bewegen onderdeel is van de beleidsvorming en dit beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
  • Voor actielijn 2 is het evaluatiedoel om in kaart te brengen wat de (meer)waarde is van de Beweegalliantie en het Groeiprogramma ( ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)) op het creëren van meer maatschappelijk initiatief voor bewegen.
  • Voor actielijn 3 is het evaluatiedoel om inzicht te krijgen in opgedane kennis op het gebied van bewegen en een beweegvriendelijke leefomgeving op lokaal niveau vanuit de GALA monitor, SAII monitor en PGLO en het identificeren van eventuele kennishiaten.

Publicaties in het kader van de evaluatie