Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Tevredenheid met sport- en beweegaanbod in de omgeving (Kernindicator)'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van de thema's Ruimte voor sport en Vitale sportaanbieders van het Sportakkoord II.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) (2012-2018:  SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) i.s.m.  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), VTO (v.a. 2020: CBS, bewerking: Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Tevredenheid sport- en beweegaanbod

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Landelijke trend

Sla de grafiek Tevredenheid met het sport- en beweegaanbod, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Merendeel is tevreden met sport- en beweegaanbod in de buurt

In 2022 was 83% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder (zeer) tevreden met de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in hun woonomgeving. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren. Tussen de onderliggende indicatoren zijn kleine verschillen te zien. In alle meetjaren is het percentage van de Nederlandse bevolking dat tevreden is over het aantal openbare plekken het hoogst.

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed. Door een wat tegenvallende respons van de face-to-face interviews in 2022 zijn extra respondenten benaderd voor de interviews. Een en ander had tot gevolg dat het veldwerk voor een kleine groep later plaatsvond (maart-mei 2023).

Cijfers voor verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek Tevredenheid met het sport- en beweegaanbod naar geslacht, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Mannen en vrouwen zijn even tevreden met het aanbod

In 2022 was 85% van de Nederlandse mannen en 82% van de Nederlandse vrouwen van 12 jaar en ouder (zeer) tevreden met de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in hun directe woonomgeving. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

Leeftijd

Sla de grafiek Tevredenheid met het sport- en beweegaanbod naar leeftijd, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen in tevredenheid tussen leeftijdsgroepen

De tevredenheid over sport- en beweegmogelijkheden in de buurt neemt iets toe met de leeftijd, maar deze verschillen zijn erg klein. In 2022 was 83% van de Nederlanders van 12 t/m 19 jaar tevreden met het sport-en beweegaanbod in de woonomgeving. Voor 55 t/m 64 jarigen en 65 t/m 79 jarigen was dit respectievelijk 83% en 87%. Voor personen van 80 jaar en ouder was dit 85%.  Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

Tussen 2012 en 2022 is het percentage Nederlanders, uitgesplitst naar leeftijd, dat tevreden is met het sport en beweegaanbod  min of meer stabiel.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Tevredenheid met het sport- en beweegaanbod naar opleidingsniveau, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Geen verschil tussen opleidingsniveaus

In 2022 waren Nederlanders van 25 jaar en ouder met een lo, vmbo, avo, onderbouw of mbo1 opleiding even tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt als mensen met een havo, vwo of mbo 2, 3 of 4 opleiding en mensen met een hbo of wo opleiding. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere jaren. 

Het percentage mensen met verschillende opleidingsniveaus dat tevreden is met de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt is stabiel in de periode 2012 tot 2022.

Ervaren gezondheid

Sla de grafiek Tevredenheid met het sport- en beweegaanbod naar ervaren gezondheid, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Meer tevredenheid onder mensen met een (zeer) goede ervaren gezondheid

In 2022 waren Nederlanders met een goede of zeer goede ervaren gezondheid vaker tevreden over het sport- en beweegaanbod in hun buurt dan Nederlanders met een middelmatige of (zeer) slechte ervaren gezondheid. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek Tevredenheid met het sport- en beweegaanbod naar chronische aandoening en/of beperking, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Nederlanders met een aandoening en beperking zijn iets minder tevreden met aanbod

In 2022 waren Nederlanders van 12 jaar en ouder met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) in combinatie met een chronische aandoening, iets minder tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt dan mensen zonder een aandoening of beperking. Mensen met alleen een lichamelijke beperking of alleen een chronische aandoening waren even tevreden. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

Het aandeel Nederlanders met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening dat tevreden is met het sport- en beweegaanbod is stabiel gebleven in de periode 2012 en 2022. Voor mensen met zowel een lichamelijke beperking als een chronische aandoening nam dit percentage toe tussen 2012 en 2016 maar weer af tussen 2016 en 2022.

Mate van verstedelijking

Sla de grafiek Tevredenheid met het sport- en beweegaanbod naar mate van verstedelijking, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Mensen uit niet-stedelijke gebieden minder tevreden met sport- en beweegaanbod in de buurt

Mensen in gebieden die niet stedelijk zijn, waren in 2022 minder vaak tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt. Mensen in een matig of sterk stedelijk gebied waren het meest tevreden.

Gemeentegrootte

Sla de grafiek Tevredenheid met het sport- en beweegaanbod naar gemeentegrootte**, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Merendeel is tevreden met sport- en beweegaanbod in de buurt

In 2022 waren de verschillen in tevredenheid met het sport- en beweegaanbod op basis van gemeentegrootte gering. In eerdere meetjaren waren mensen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) minder tevreden over het sport- en beweegaanbod dan mensen in G21-gemeenten en andere gemeenten. In 2022 is dit verschil een stuk kleiner. Daarnaast was er in 2022 nagenoeg geen verschil tussen de G21-gemeenten en de andere gemeenten. Dit beeld is ook te zien in de eerdere meetjaren.

**G4 = Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, G21=Almelo, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zwolle

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De tevredenheid sport- en beweegaanbod is ook uitgesplitst  naar:

  • Burgerlijke staat
  • Herkomst
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Huishoudinkomen
  • Geaardheid
  • Lichamelijke beperking
  • Landsdeel

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed. Door een wat tegenvallende respons van de face-to-face interviews in 2022 zijn extra respondenten benaderd voor de interviews. Een en ander had tot gevolg dat het veldwerk voor een kleine groep later plaatsvond (maart-mei 2023).

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Ruimte voor sport en bewegen van het sportakkoord gaat over het creëren van een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Er wordt gewerkt aan een infrastructuur die uitnodigt, faciliteert en toegankelijk is voor iedereen. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.