Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Gebruik van leerlingvolgsysteem door basisscholen voor bewegingsonderwijs'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vaardig in bewegen van het Sportkakkoord II.

Bron:  Monitor bewegingsonderwijs en sport primair onderwijs (Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Basisscholen met leerlingvolgsysteem

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Gebruik van een leerlingvolgsysteem

Sla de grafiek Percentage basisscholen met een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs over en ga naar de datatabel

Meerderheid basisscholen gebruikt leerlingvolgsysteem

In schooljaar 2020/2021 werd op een meerderheid van de basisscholen gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem en/of motorische test om het niveau van leerlingen te bepalen of hun vorderingen bij te houden (in groep 1-2 (61%) en/of groep 3-8 (53%)). De meest gebruikte variant is een algemeen leerlingvolgsysteem (45% voor groep 1-2 en 32% voor groep 3-8), dus een systeem dat niet alleen bewegingsonderwijs bijhoudt, maar ook andere schoolonderdelen (zoals ESIS, KIJK, ParnasSys, OVM, LOGOS of Leerwinst).

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vaardig in bewegen van het sportakkoord gaat over kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en te bewegen, waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Hier wordt aan gewerkt omdat de basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd tijdens de jeugd. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.