Deze indicator geeft de mate aan waarin een vereniging in staat is het sportaanbod te organiseren voor de (potentiële) leden in combinatie met de mate waarin verenigingen zich richten op maatschappelijke activiteiten en/of taken 

Deze indicator wordt gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent vitaliteit sportverenigingen te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/vitale-aanbieders

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers over de vitaliteit van sportverenigingen worden gebaseerd op de metingen binnen het Verenigingspanel die door het Mulier Instituut worden uitgevoerd. Het Verenigingspanel is een onderzoekspanel van het Mulier Instituut dat een representatieve afspiegeling vormt van de georganiseerde breedtesport in Nederland.

De indicator vitaliteit van sportverenigingen is een combinatie van twee indexen: organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie. De indexen bestaan uit een aantal criteria die weer uit een aantal vragen van de Verenigingsmonitor bestaan waarop door verenigingen wordt gescoord. Een onvoldoende wordt gescoord wanneer een vereniging minder dan 40 procent van de punten in een criterium heeft gehaald. Een score ‘matig’ staat voor 40 tot en met 59 procent van het totaal aantal punten, een score ‘voldoende’ voor 60 tot en met 79 procent, en een score ‘goed’ voor 80 procent of meer van de punten. De totaalscores van alle criteria bepalen de totaalscore van de index, die wordt ingedeeld in onvoldoende, matig, voldoende en goed, volgens genoemde indeling. Vervolgens wordt de vitaliteitsindex bepaald die bestaat uit een combinatie van de twee indexen organisatiekracht en maatschappelijke oriëntatie waarin vier segmenten worden onderscheiden: kwetsbare verenigingen (niet tot nauwelijks organisatiekracht en maatschappelijke activiteit), krachtige verenigingen (organisatiekrachtig maar vervullen geen maatschappelijke rol), maatschappelijke verenigingen (vervullen maatschappelijke rol, maar geen krachtige organisatie) en vitale verenigingen (organisatiekrachtig en vervullen een maatschappelijke rol).

Overige informatie in databron

Het verenigingspanel bevat meer informatie over:

  • Organisatiekracht
  • Maatschappelijke oriëntatie
  • Open sportaanbieder
  • Veilig sportklimaat
  • Vrijwilligerskader
  • e.a.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl