De indicator sportdeelname (RSO-richtlijn) geeft het aandeel van de bevolking dat 12 keer per jaar of vaker sport


Het percentage van de Nederlandse bevolking dat tenminste 12 keer per jaar sport is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen. Daarnaast is deze indicator ook onderdeel van de maandelijkse Sportdeelname Index van NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie).

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent sportdeelname (RSO-richtlijn) te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/sportdeelname-12-keer-per-jaar

www.nocnsf.nl/sportdeelnameindex

Ja

Ja

Lokaal

www.nocnsf.nl/sportdeelnameindex#de-sportdeelname-index-op-gemeenteniveau

Nee

Methoden

De nationale cijfers voor het aandeel van de bevolking dat tenminste 12 keer per jaar sport worden gebaseerd op de tweejaarlijkse metingen van de VrijeTijdsOmnibus (VTO) uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)) in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2012-2018). De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens  OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.  NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) monitort het aantal mensen dat in Nederland wekelijks en maandelijks sport om het eigen beleid en dat van de sportbonden te sturen, dit wordt maandelijks gemeten.

NOC*NSF heeft samen met de gemeente Amsterdam de landelijke Sportdeelname Index vertaald en toegepast naar een frequente sportdeelnamemeting op gemeenteniveau. Veel gemeenten zijn tegen een jaarlijkse vergoeding aangesloten bij de NOC*NSF Sportdeelname Index en ontvangen eigen analyses en rapportages .

De indicator sportdeelname (RSO-richtlijn) komt voort uit de RSO-vragenlijst waarin voor de afgelopen twaalf maanden navraag wordt gedaan naar sportfrequentie, sporttak, sportvorm, organisatievorm en accommodatiebenutting. Hieruit wordt het percentage van de Nederlandse bevolking berekend dat tenminste 12 keer per jaar sport.

Doelgroepen

Zowel op basis van de VrijeTijdsOmnibus als van de Sportdeelname Index zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

VrijeTijdsOmnibus

Sportdeelname Index

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen
Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking


x
x
x

 

Overige informatie in databron

Voor zowel de VrijeTijdsOmnibus als voor de Sportdeelname Index geldt dat er aanvullende informatie beschikbaar is omtrent de sportdeelname, namelijk:

  • Sporttakken
  • Sportverband (team/groep/individueel)
  • Lidmaatschap/abonnement
  • Wedstrijden/Trainingen
  • Sportlocatie
  • Veilig sportklimaat (VTO)
  • Sportfan via media (VTO)
  • Wedstrijdbezoek (VTO)
  • e.a.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl