Voor de impact van sportevenementen zijn verschillende typen te onderscheiden: economisch, toerisme/commercieel, fysiek, sociocultureel, psychologisch en politiek.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent de impact van sportevenementen te vinden zijn. Er bestaat echter geen centrale registratie voor de impact van sportevenementen.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://respons.nl/

Evenementen in cijfers (sport.nl)

Nee

Ja

Methoden

Het KennisNetwerk Economische Impact Toerisme En Recreatie (KNEITER) is een samenwerkingsverband van twee hogescholen (Breda University of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences), vier consultancybureaus (Bureau Buiten, Decisio, Dynamic Concepts en ZKA) en het Mulier Instituut. KNEITER heeft een leidraad ontwikkeld voor partijen die studies uitvoeren naar economische impactanalyses in toerisme en recreatie. De KNEITER-Leidraad geeft de minimale kwaliteitseisen weer waaraan een economische impactanalyse moet voldoen qua te gebruiken databronnen, methodes en definities/afbakeningen. Deze leidraad maakt tevens duidelijk welke keuzes met betrekking tot databronnen en methoden mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en hoe hier over gerapporteerd moet worden aan de opdrachtgever.

Ook is door de voormalige WESP (Werkgroep Evaluatie Sportevenementen) een gestandaardiseerde methode ontwikkeld om de economische impact van sportevenementen te meten. De economische impact laat de additionele bestedingen zien, als gevolg van een evenement, voor een afgebakend gebied. Hierbij worden de totale bestedingen van bezoekers bepaald door het aantal bezoekers (bezoeken) te vermenigvuldigen met de gemiddelde bestedingen per bezoeker (bezoek). De gemiddelde bestedingen worden bepaald aan de hand van enquêtes. Het aantal bezoeken wordt bepaald aan de hand van gegevens van de organisatie, of op basis van andere betrouwbare bronnen.

Daarnaast heeft de voormalige WESP een gestandaardiseerde methode ontwikkeld om met behulp van een vragenlijst de participatie en cohesie te meten, dit bestaat uit vijf dimensies: trots en saamhorigheid, tevredenheid en geluk, gelijkheid en vertrouwen, participatie en betrokkenheid, en acceptatie en contact.

Om de impact van een sportevenement te bepalen kan ook een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) uitgevoerd worden. Een MKBA brengt de maatschappelijke kosten en baten van een sportevenement in kaart en maakt zichtbaar welke groepen erop vooruit gaan en welke erop achteruit gaan. De waarde van sociale effecten kan in een MKBA worden opgenomen. Rebel heeft in opdracht van de Nederlandse Sportraad een handreiking opgesteld voor toepassing van een MKBA bij sportevenementen. Een MKBA kan zowel voor als na een evenement plaatsvinden, met als verschillende doelen ondersteuning van besluitvorming, optimalisatie van het sportevenement of evaluatie van het sportevenement.

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl