Deze indicator geeft het aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers dat zich meestal veilig voelt op en rondom sportwedstrijden weer

Veilig sportklimaat: veilig voelen is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen. Daarnaast wordt de indicator ook gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent veilig sportklimaat: veilig voelen te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/sportklimaat-veilig-voelen

www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/positieve-sportcultuur

Ja

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers voor Veilig sportklimaat: veilig voelen worden gebaseerd op basis van de tweejaarlijkse metingen van de VrijeTijdsOmnibus (VTO) uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)) in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2012-2018). De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens  OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.

In de vragenlijst(PDF) van de VrijeTijdsOmnibus is aan personen van 12 jaar en ouder die aan hebben gegeven in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport of een sportwedstrijd of -evenement te hebben bezocht gevraagd naar een veilig sportklimaat. De vraag was een stelling: 'Op en rond sportwedstrijden voel ik me meestal veilig'. Deze kon beantwoord worden door het aankruisen van één van de vijf antwoord categorieën variërend van zeer mee eens tot zeer mee oneens. Hieruit wordt het percentage sporters en/of bezoekers berekend die zich meestal veilig voelen bij sportwedstrijden.

Op basis van de huidige samenstelling van de indicator is het maken van onderscheid tussen sporters en toeschouwers niet goed mogelijk. Het Mulier Instituut zal daarom in 2022 aanvullend onderzoek uitvoeren.

Doelgroepen

Op basis van de VrijeTijdsOmnibus zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

VrijeTijdsOmnibus

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen

Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking
Type beperking


x
x
x
x

Overige informatie in databron

Voor de VrijeTijdsOmnibus geldt dat er aanvullende informatie beschikbaar, namelijk:

  • Sportdeelname
  • Sportfrequentie
  • Sportverband (team/groep/individueel)
  • Lidmaatschap/abonnement
  • Sportlocatie
  • Veilig sportklimaat: wangedrag
  • Sportfan via media
  • Wedstrijdbezoek
  • e.a.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl