Het aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder dat zich meestal veilig voelt op en rondom sportwedstrijden

 

Sporters en/of wedstrijdbezoekers zijn mensen die in ieder geval 12 keer per jaar sporten en/of maandelijks een wedstrijd bezoeken.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2018
Nieuwe cijfers: 2021

Overzicht

Sportklimaat - Veilig voelen is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voelen Nederlanders zich veilig tijdens en rondom sportwedstrijden? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Het veilig voelen tijdens en rondom sportwedstrijden wordt ook voor verschillende groepen in de bevolking beschreven.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Veilig voelen bij sportwedstrijden toegenomen

In 2018 voelde het mereendeel (78%) van de Nederlandse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Tussen 2012 en 2018 is er en stijgende trend te zien in het percentage Nederlanders dat zich veilig voelt bij sportwedstrijden.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het lastig is in te schatten hoe veilig het sportklimaat in de toekomst zal zijn.

Landsdeel

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen tussen landsdelen

In 2018 voelden sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder woonachtig Noord-Nederland zich het meest veilig  tijdens en rondom sportwedstrijden vergeleken met de andere landsdelen.  Dit beeld komt overeen met eerdere meetjaren.

Tussen 2012 en 2018  is er een stijgende trend te zien in het veilig voelen bij sportwedstrijden onder sporters en/of wedstrijdbezoekers woonachtig in het westen en zuiden van de Nederland. Voor de andere landsdelen is de trend min of meer stabiel. 

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is hier te vinden.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012 - 2018

Methode: Het veilig voelen van maandelijkse sporters en/of wedstrijd bezoekers rondom sportwedstrijden wordt nagevraagd in de VTO. Het doel van de VTO is om ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vast te stellen. De VTO wordt elke twee jaar uitgezet onder een nationaal representatieve steekproef van Nederlanders vanaf 6 jaar en ouder. Meer informatie over de VTO is hier te vinden. De vraag over een veilig sportklimaat werd gesteld aan personen van 12 jaar en ouder die aan hebben gegeven in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport of een sportwedstrijd of -evenement te hebben bezocht. De vraag was een stelling: 'Op en rond sportwedstrijden voel ik me meestal veilig'. Deze kon beantwoord worden door het aankruisen van één van de vijf antwoord categorieën variërend van zeer mee eens tot zeer mee oneens.

Sportklimaat - Veilig voelen voor verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mannen en vrouwen voelen zich even veilig

In 2018 voelden mannelijke  en vrouwelijke sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder zich ongeveer even veilig tijdens en rond sportwedstrijden.  Dit beeld wijkt af van eerdere meetjaren waaruit bleek dat mannen zich  veiliger voelden dan vrouwen. Het percentage vrouwen dat aangaf zich veilig te voelen bij sportwedstrijden is in 2018 bijna 10% hoger  vergeleken met de voorgaande meting in 2016.  Voor mannen is de trend over de tijd stabiel.

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Gevoel van veiligheid iets groter bij jongeren

In 2018 voelde ruim 80% van de 12 t/m 34 jarige sporters/wedstrijdbezoekers zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden.  Voor de mensen van 55 jaar en ouder is dit ongeveer 70%.
Tussen 2012 en 2018 is er een strijgende trend te zien voor 12 t/m 19 en 20 t/m 34 jarigen in het percentage dat zich veilig voelt bij sportwedstrijden. Voor de overige leeftijdsgroepen  is deze trend min of meer stabiel.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Verschil in veilig voelen naar opleidingsniveau

In 2018 voelde 81% van de hoogopgeleide sporters / wedstrijdbezoekers zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Dit geldt voor 70% van de lageropgeleide Nederlanders. Dit beeld wijkt af van eerdere meetjaren waarin geen verschil naar opleidingsniveau werd gevonden.

Tussen 2012 en 2018 is er een stijgende trend te zien in het percentage hoogopgeleiden dat zich veilig voelt bij sportwedstrijden. Voor middelbaar en lager opgeleiden is de trend stabiel.

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mensen met een aandoening of beperking voelen zich minder veilig

In 2018 voelden Nederlandse sporters en/of wedstrijdbezoekers met een chronische aandoening of een fysieke beperking (motorisch, auditief, visueel) zich minder veilig tijdens en rond sportwedstrijden dan mensen zonder aandoeningen en beperking . Voor mensen met een chronsiche aandoening is dit beeld  min of meer stabiel over de tijd. Voor mensen met een lichamelijke beperking schommelt  het percentage per meetmoment.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportklimaat - veilig voelen is ook uitgesplitst  naar:

 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Wel of geen lichamelijke beperking
 • Langdurige aandoeningen of lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Landsdeel

Deze cijfers zijn te vinden in een Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Kernindicator Sportklimaat veilig voelen naar achtergrondkenmerken 2012-2018

Vergelijking met andere kernindicatoren

naar wangedrag

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Meemaken wangedrag in de sport verschilt niet naar wel of niet veilig voelen bij sportwedstrijden

Van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers  die rapporteren wangedrag in de sport te hebben meegemaakt of hier getuigen van te zijn geweest gaf 80% aan zich veilig te voelen tijdens en rondom sportwedstrijden  Voor de groep die aangeeft geen wangedrag te hebben meegemaakt is dit 77%.

Meer informatie over de kernindicator 'Sportklimaat - Wangedrag' is hier te vinden. 

Beleid

Landelijk actieplan

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sportbonden, NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie en gemeenten hebben in 2011 het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ gelanceerd. Dit actieplan is omgezet in een aantal maatregelen en ambities binnen het programma 'Veilig Sport Klimaat (VSK)'. Het doel van dit programma is om sportplezier en gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen en te bestraffen. Jaarlijks verschijnt er een rapport over de voortgang van het VSK programma. In het rapport van 2018 wordt benoemt dat het belang van een veilig sportklimaat diep is doorgedrongen in de Nederlandse sport.

Het thema veilig sportklimaat vindt navolging in het Nationaal Sportakkoord onder het thema 'positieve sportcultuur'. In dit deelakkoord staat dat op basis van het VSK programma en resultaten het besef is gegroeid dat 'een proactieve en stimulerende aanpak de positieve sportcultuur het meest duurzaam versterkt'.

Het historisch overzicht nationaal sportbeleid geeft een kijk in het Nederlandse sportbeleid van 1940 tot nu.

Meer informatie

G.C.W. Wendel-Vos (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)