Trend in de toekomst

Het is lastig in te schatten hoe veilig het sportklimaat in de toekomst zal zijn.

Verantwoording

Bij het veilig sportklimaat gaat het om of mensen zich veilig voelen bij sportevenementen en of mensen wel eens wangedrag hebben gezien of meegemaakt binnen de sport. Het is subjectief: wat hebben mensen zelf ervaren? Het veilig-voelen binnen de sport kan daardoor ook afhankelijk zijn van wat mensen in de media hebben gezien of gelezen: beeldvorming is bij deze indicatoren erg bepalend. In 2014 voelde 75% van de regelmatige sporters/wedstrijdbezoekers zich meestal veilig op en rondom sportwedstrijden (in 2012 was dit 73%). In zowel 2012 als 2014 had 38% van de regelmatige sporters/wedstrijdbezoekers in de afgelopen twaalf maanden wangedrag in de sport gezien of meegemaakt (Tiessen-Raaphorst, 2015).

Verwachte ontwikkelingen

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Een belangrijke factor die van invloed is op het veilig sportklimaat is de sportcultuur. Op dit moment is er verharding zichtbaar in de sportwereld: omgangsvormen worden ruwer en assertiever. Het is onzeker hoe dit zich in de toekomst zal voortzetten. Een aantal ontwikkelingen kan hier mogelijk van invloed op zijn. Ten eerste kan individualisering (-) een negatief effect hebben op sport en respect. Door sporten in clubverband leer je op jonge leeftijd met anderen omgaan, respect en samenwerken. Dit kan minder worden als clublidmaatschap afneemt. Hiernaast kan de groei van sociale media (-) leiden tot meer wangedrag binnen de sport, door de groei van digitaal wangedrag (bijvoorbeeld racistische opmerkingen op Facebook, cyberpesten).

Politieke ontwikkelingen

Verharding van de sportcultuur kan deels worden tegengegaan door commitment (+) en professionalisering (+) vanuit de rijksoverheid, gemeenten, bonden en sportaanbieders. Goede bestuurders in een vereniging, een breed kader met oor voor het bestuur en een actief beleid op veilig sportklimaat, zullen ertoe leiden dat meer mensen zich veilig voelen in de sport. Veiligheid wordt al steeds belangrijker. Op dit moment zet het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) al in op respectievelijk een sanctioner-/at risk-beleid (bijvoorbeeld stadionverboden en VOG-verplichtingen),  pestprogramma’s en het bevorderen van proactief gedrag bij leerlingen. NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) zet vooral in op preventie. Wel is er enige onzekerheid over of dit commitment zal beklijven, aangezien het ook veel financiële investeringen vraagt (bijvoorbeeld politie-inzet).

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.