Maatschappelijke ontwikkelingen van sport en bewegen

Maatschappelijke ontwikkelingen van sport en bewegen

De laatste decennia zien we effecten van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en flexibilisering, in de sport. Meer mensen gingen buiten de vereniging om sporten en een gezonde leefstijl kreeg steeds meer aandacht, waarvan meer bewegen een belangrijk onderdeel vormt. Bedrijven ontdekten sport als een wereldwijde groeimarkt en digitale innovaties veranderden in snel tempo de wijze waarop supporters de sport beleven. Grote sportevenementen werden een vast onderdeel van citymarketing; steden zetten zichzelf hiermee in binnen- en buitenland op de kaart.

Ondertussen gingen taken en verantwoordelijkheden in zorg en welzijn van de landelijke overheid over naar gemeentelijke overheden. Het sportbeleid – zowel lokaal als nationaal – raakte onder andere als gevolg hiervan steeds meer verweven met andere beleidsterreinen.

Lees meer in de drijvende krachten van sport en bewegen over de actuele maatschappelijke ontwikkelingen die nu en in de toekomst van invloed zijn op sport en bewegen.

Verschillende betekenissen van sport

Verschillende betekenissen van sport

In een sportiever Nederland iedereen zich wel vinden. Alleen heeft niet iedereen hetzelfde beeld van een sportiever Nederland. Is ‘een sportiever Nederland’ een land …

  • waar sportverenigingen bloeien?
  • waar sportiviteit en respect de norm zijn?
  • waar een gezonde leefstijl beloond wordt?
  • waar topprestaties op hun waarde worden geschat?
  • waar meeleven met sportieve successen gewaardeerd wordt?

De termen sport en sportief hebben niet één vaste betekenis; daar denkt iedereen anders over (zie ook Vier opgaven voor de sport). In deze verkenning zoomen we daarom in op de verschillende betekenissen van sport. Soms gaan ze samen en soms botsen ze. Daar zou je binnen verenigingen, maar ook in het gemeentelijke of landelijke sportbeleid, rekening mee moeten houden als je plannen maakt voor de toekomst.

Vier opgaven voor de sport

Vier opgaven voor de sport

Vier opgaven voor de sport vormen de pijlers onder deze verkenning:

  1. Meedoen, verenigingsleven en sociale cohesie bevorderen
  2. Gezondheid bevorderen door te bewegen
  3. Talenten ontwikkelen, presteren en prijzen winnen
  4. Meeleven met onze sporters en het beleven van evenementen

In het trendscenario beschrijven we voor elk van deze opgaven de trends in de toekomst. Dit trendscenario is te zien als een ‘nul-scenario’ voor elk van de opgaven, waar met beleid op allerlei niveaus verandering in aangebracht zou kunnen worden. In perspectieven beschrijven we hoe toekomstig sportbeleid eruit zou zien als slechts één van deze opgaven centraal zou staan, en de drie andere opgaven daaraan ondergeschikt zouden zijn. In kansen en keuzes laten we zien hoe het beleidsmatig inzetten op één van de vier opgaven het bereiken van andere opgaven kan vergemakkelijken, of juist bemoeilijken. Tot slot kijken we in Naar een sportiever Nederland naar de belangrijkste strategische kansen en keuzes voor de toekomst.

Deze vier opgaven zijn voor deze STV geformuleerd op grond van diverse discussiebijeenkomsten met stakeholders en komen overeen met de vier basisthema’s voor sport.

Doel van de STV

De Sport Toekomstverkenning is bedoeld om bij overheden, sportorganisaties en daarmee verbonden organisaties en bedrijven de gedachten over de toekomst van sport te scherpen en een discussie over de toekomst te verhelderen en te ondersteunen. De Sport Toekomstverkenning is gemaakt door het projectteam van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu- en SCP-medewerkers. De totstandkoming van de STV is begeleid door een Klankbordgroep, een Leescommissie en veel experts op het gebied van sport. Betrokkenen uit de sportwereld en daarbuiten hebben waardevolle input geleverd. Zie: Projectteam, commissies, experts en betrokkenen (.pdf).