Op deze pagina staan de cijfers van de indicatoren 'Veilig sportklimaat - Veilig voelen (Kernindicator)' en 'Veilig sportklimaat - Wangedrag (Kernindicator)'. Deze indicatoren worden gebruikt voor het monitoren van het thema Sociaal veilige sport van het Sportakkoord II.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) (2012-2018:  SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) i.s.m.  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), VTO (v.a. 2020: CBS, bewerking: Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Veilig sportklimaat - Veilig voelen en Veilig sportklimaat - Wangedrag

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Veilig voelen

Landelijke trend

Sla de grafiek Veilig voelen tijdens en rondom sportwedstrijden, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Veilig voelen bij sportwedstrijden toegenomen

In 2022 voelde het merendeel (82%) van de Nederlandse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Tussen 2012 en 2022 is er een stijgende trend te zien in het percentage Nederlanders dat zich veilig voelt bij sportwedstrijden.

Landsdeel

Sla de grafiek Veilig voelen tijdens en rondom sportwedstrijden, 2022 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen tussen landsdelen

In 2022 voelden sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder woonachtig Noord-Nederland zich het meest veilig  tijdens en rondom sportwedstrijden vergeleken met de andere landsdelen, maar de verschillen zijn klein.  Dit beeld komt overeen met eerdere meetjaren.

Tussen 2012 en 2022 is er in alle landsdelen van Nederland een stijgende trend te zien in het veilig voelen bij sportwedstrijden onder sporters en/of wedstrijdbezoekers.

Wangedrag

Landelijke trend

Sla de grafiek Wangedrag in de sport meegemaakt of gezien, 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Meemaken wangedrag in de sport licht afgenomen

In 2022 heeft ruim een kwart (28%) van de Nederlandse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder wangedrag in de sport meegemaakt of is hier getuige van geweest.  Het vaakst geeft men aan verbaal geweld te hebben gehoord, zoals schelden, pesten of treiteren (18%). Dit wordt gevolgd door vernieling of vandalisme (10%). 

Tussen 2012 en 2022 is er een dalende trend te zien in het percentage Nederlanders dat wangedrag  in de sport heeft meegemaakt of hier getuige van is geweest. In 2020 is zowel sportdeelname als wedstrijdbezoek afgenomen, hierdoor was de kans op het meemaken of getuige zijn van wangedrag ook lager.

Landsdeel

Sla de grafiek Wangedrag in de sport meegemaakt of gezien, 2022 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen tussen landsdelen in meemaken van wangedrag

In 2022 varieerde het percentage Nederlandse sporters en/of wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder dat wangedrag in de sport heeft meegemaakt of hier getuige van is geweest van 25% (West-Nederland) tot 32% (Zuid-Nederland).

Tussen 2012 en 2022 is er voor alle landsdelen een dalende trend te zien in het percentage mensen dat wangedrag in de sport heeft meegemaakt of hier getuige van is geweest.

* De cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed. Door een wat tegenvallende respons van de face-to-face interviews in 2022 zijn extra respondenten benaderd voor de interviews. Een en ander had tot gevolg dat het veldwerk voor een kleine groep later plaatsvond (maart-mei 2023).

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Sociaal veilige sport van het sportakkoord gaat over het veilig en verantwoord organiseren van sport. Het doel is dat iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport kan beleven. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.