Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Aandeel van de sportaanbieders dat aangeeft voldoende vrijwilligers/geschoolde trainers/bestuursleden te hebben (omvang vrijwillig kader)'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vitale sportaanbieders van het Sportakkoord II.

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut)

Methode: Volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Landelijke cijfers

Sla de grafiek Het aandeel sportverenigingen met voldoende vrijwilligers over en ga naar de datatabel

Minder verenigingen beschikken over voldoende vrijwilligers

In februari 2023 beschikte 78% van de sportverenigingen over voldoende vrijwilligers. Dit percentage is lager  ten opzichte van 2018 (82%) en 2021 (85%).

Meer informatie over beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers bij sportverenigingen over de tijd is hier te vinden.

Landsdeel

Sla de grafiek Het aandeel sportverenigingen met voldoende vrijwilligers naar landsdeel over en ga naar de datatabel

Verenigingen in West-Nederland het vaakst voldoende vrijwilligers 

In West-Nederland beschikte 89% van de sportverenigingen over voldoende vrijwilligers, terwijl dit aandeel in Zuid-Nederland lager lag (80%). Het aandeel verenigingen met voldoende vrijwilligers ligt ten opzichte van de vorige meting in de winter van 2018/2019 hoger voor West- Nederland en lager voor Oost-Nederland.

Krimpstatus

Sla de grafiek Het aandeel sportverenigingen met voldoende vrijwilligers naar krimpstatus* over en ga naar de datatabel

Verenigingen in anticipeergebieden beschikken minder vaak over voldoende vrijwilligers

In februari 2021 beschikte 75% van de sportverenigingen in anticipeergebieden en 85% van sportverenigingen in gebieden zonder krimpstatus over voldoende vrijwilligers. In topkrimpgebieden lag dit aandeel hoger (93%). Dit verschil is ook te zien in meetjaar 2018. 

*Een krimpgebied is een gebied dat te maken heeft met bevolkingsdaling.  Een anticipeergebied is een regio waar in de toekomst krimp wordt verwacht. De Nederlandse overheid hanteert een lijst met krimpgebieden en anticipeergebieden.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vitale sportaanbieders van het sportakkoord gaat over een sportaanbod dat sterk, veilig en toegankelijk is. Hier wordt aan gewerkt door het maken en versterken van een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.