De indicator blessurerisico beschrijft het aantal sportblessures op basis van 1000 uur sportbeoefening onder sporters die minimaal 1 keer in het meetjaar gesport hebben


Het blessurerisico is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent blessurerisico te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/blessurerisico

Ja

Lokaal

niet beschikbaar

 

Methoden

De nationale cijfers voor sportblessurerisico worden gebaseerd op de jaarlijkse metingen van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor die door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt uitgevoerd.

In de vragenlijst wordt gevraagd naar het aantal keren dat een respondent in de afgelopen 12 maanden heeft gesport. Daarnaast wordt gevraagd of men in de afgelopen 3 maanden een sportblessure heeft opgelopen. En zo ja, om hoeveel blessures het ging. Een sportblessure is hierbij gedefinieerd als letsel dat tijdens of als gevolg van een sportactiviteit is ontstaan en waardoor deze activiteit gestaakt moest worden of aan de eerstvolgende sportactiviteit niet kon worden deelgenomen.

De indicator sportblessurerisico wordt berekend onder alle sporters die in het betreffende meetjaar minimaal 1 keer gesport hebben. Voor hen wordt het aantal opgelopen blessures gedeeld door het totaal aantal gesporte uren door alle sporters op jaarbasis. Dit wordt vervolgens uitgedrukt in aantal sportblessures per 1000 sporturen.

Doelgroepen

Op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

Gezondheidsenquête/ Leefstijlmonitor

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen

Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking
Type beperking
(Mate van) Overgewicht
Specifieke chronische aandoeningen (o.a. diabetes, hartaandoeningen en depressie)


x
x
x
x
x
x

Overige informatie in databron

De vragenlijst binnen de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor over sportblessures bevat meer interessante informatie rondom dit onderwerp voor beleid:

  • Sporttakken
  • Lichaamsdeel
  • Medische behandeld
  • Plotseling of geleidelijk ontstaan

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl