Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Op gemak voelen bij sportaanbieder'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek))

Methode: Volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: 2026

Cijfers van de indicator

Totale bevolking

Sla de grafiek Op gemak voelen bij verenigingen en andere sportaanbieders, 2021-2023* over en ga naar de datatabel

Sporters voelen zich op gemak bij sportaanbieders

In 2023 gaven sporters van 4 jaar en ouder de sportaanbieder waarbij zij sportten een ruime voldoende (8,7) op de vraag of zij zich op hun gemak voelden. Er was slechts een klein verschil tussen het cijfer dat aan verenigingen werd gegeven (8,8) en aan andere sportaanbieders (8,5). Onder andere sportaanbieders wordt bijvoorbeeld een fitnesscentrum, dansschool of zwembad verstaan. Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau laten hetzelfde stabiele beeld zien.

* In 2021 had de huis-aan-huis waarneming voor de LSM-A Bewegen en Ongevallen te kampen met verstoringen als gevolg van corona(maatregelen). Bij de interpretatie van de cijfers van 2021 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde.

Cijfers per doelgroep

Geslacht

Sla de grafiek Op gemak voelen bij verenigingen en andere sportaanbieders, 2023 over en ga naar de datatabel

Geen verschil voor mannen en vrouwen

In 2023 gaven zowel mannen als vrouwen van 4 jaar en ouder de sportaanbieder waarbij zij sportten een ruime voldoende (8,7 en 8,6) op de vraag of zij zich op hun gemak voelden. Er zijn voor beide groepen ook slechts kleine verschillen te zien tussen het cijfer dat aan verenigingen werd gegeven en aan andere sportaanbieders.

Leeftijd

Sla de grafiek Op gemak voelen bij verenigingen en andere sportaanbieders, 2023 over en ga naar de datatabel

Ouderen meest op gemak bij sportaanbieders

In 2023 geven zowel jongeren als ouderen aan dat zij erg op hun gemak zijn bij hun sportaanbieders (rapportcijfer tussen 8,6 en 9,0), waarbij ouderen in alle gevallen hun sportaanbieder net iets hogere cijfers geven dan de jongere groepen doen.

Opleiding

Sla de grafiek Op gemak voelen bij verenigingen en andere sportaanbieders, 2023 over en ga naar de datatabel

Geen verschil voor opleidingsniveaus

In 2023 geven alle opleidingsniveaus hoge cijfers voor de mate waarin zij op hun gemak zijn bij zowel verenigingen als andere sportaanbieders.  Er zijn hierin nauwelijks verschillen te zien tussen de opleidingsniveaus.

Migratieachtergrond

Sla de grafiek Op gemak voelen bij verenigingen en andere sportaanbieders, 2023 over en ga naar de datatabel

Lichte verschillen op basis van herkomst

In 2023 geven wekelijkse sporters, ongeacht herkomst, hun sportaanbieder gemiddeld een ruime voldoende voor de mate waarin zij zich daar op hun gemak voelen. Zowel voor verenigingen als andere sportaanbieders is te zien dat sporters met herkomst van buiten Nederland net een lager cijfer geven, vooral sporters geboren buiten Europa.

Huishoudinkomen

Sla de grafiek Op gemak voelen bij verenigingen en andere sportaanbieders, 2023 over en ga naar de datatabel

Geen verschil op basis van inkomen

In 2023 geven Nederlanders, ongeacht het inkomen, een ruime voldoende voor de mate waarin zij zich op hun gemak voelen bij hun sportaanbieder. Verschillen hierin tussen inkomensniveaus zijn gering, zowel voor verenigingen als voor andere sportaanbieders.

Lichamelijke beperking

Sla de grafiek Op gemak voelen bij verenigingen en andere sportaanbieders, 2023 over en ga naar de datatabel

Geringe verschillen op basis van lichamelijke beperking

In 2023 scoren Nederlanders met een lichamelijke beperking de mate waarin zij zich op hun gemak voelen bij hun sportaanbieder gemiddeld net iets lager dan Nederlanders zonder beperking, al zijn de verschillen klein. Dit is voornamelijk te zien bij verenigingen, voor andere sportaanbieders is de gegeven score gelijk.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.